Privacy

Door deze website (www.hypnobese.nl) te gebruiken, gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met ons (onderstaand) Privacy beleid, onze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene en Medische Disclaimer en het gebruik van cookies.

Toepasselijkheid
Door deze website (hypnobese.nl) te bezoeken c.q. te gebruiken en/of klant/cliënt te worden bij HypNObese c.q. een bestelling bij haar te plaatsen geeft u aan dat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig instemt en akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als u niet onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig instemt en akkoord met alle voorwaarden van deze Privacy Verklaring wordt u verzocht c.q. dient u deze website (hypnobese.nl) te verlaten en niet verder te gebruiken, alsmede geen klant te worden bij HypNObese en/of op enigerlei wijze een rechtsbetrekking (in welke vorm dan ook) aan te gaan met HypNObese.

Als u bezoeker en/of gebruiker van hypnobese.nl en/of klant/cliënt bij HypNObese bent, kunt u erop vertrouwen dat wij rekening houden met uw privacy en zorgvuldig omgaan met uw gegevens conform wet- en regelgeving. Privacy gaat over uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens zeggen daar iets over. Om die reden gebruikt en beveiligt HypNObese uw persoonsgegevens volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u gebruiken, waarom en waarvoor, met wie wij deze delen en hoe u dit zelf kunt controleren. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

HypNObese gebruikt cookies op haar website hypnobese.nl. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de bezoeker c.q. gebruiker van hypnobese.nl hier vinden: Cookiebeleid.

Privacybeleid van HypNObese

HypNObese host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke
HypNObese

Welsdaal 169 
6228JK Maastricht
HypNObese contact-e-mailadres:
[encode]info@hypnobese.nl[/encode]

Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat HypNObese zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: e-mailadres, cookie, gebruiksgegevens en gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de website hypnobese.nl en/of service en/of tijdens bestelling c.q. aankoop van een dienst of product.

De volledige informatie over elk soort verzamelde persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van de website hypnobese.nl.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door HypNObese gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan HypNObese haar diensten mogelijk niet verlenen en/of producten niet leveren. In gevallen waarin HypNObese specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst en/of levering.
Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met HypNObese via info@hypnobese.nl.
Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door HypNObese (op haar website hypnobese.nl) of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door HypNObese dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

HypNObese neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast HypNObese kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van HypNObese en haar website hypnobese.nl (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door HypNObese als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij HypNObese worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

HypNObese mag persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

·         Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag HypNObese mogelijk persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens;

·         het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

·         de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HypNObese rust;

·         de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan HypNObese is opgedragen;

·         de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HypNObese of van derden.

In ieder geval is HypNObese graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van HypNObese en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de gegevens van de gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven gegevens, kunnen gebruikers het artikel met details over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door HypNObese zijn genomen om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij HypNObese met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

·         Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen HypNObese en de gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

·         Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van HypNObese zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die HypNObese nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met HypNObese.

HypNObese kan worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan HypNObese verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De gegevens ten aanzien van de gebruiker worden verzameld zodat HypNObese haar diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Beheer van de gebruikersdatabase, opslag en beheer van back-ups, optimalisatie en verdeling van verkeer, analyses, remarketing en gedragsgerichte reclame, interactie met externe sociale netwerken en platforms, adverteren, beheren van openings- en uitnodigingspagina’s, interactie met live chatplatforms, verwerking van betalingen, bewaking van de infrastructuur, weergave van content van externe platforms, interactie met dataverzamelplatforms en andere derde partijen, testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen) en hosting- en back-endinfrastructuur.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten: 

·         Adverteren

Met dit soort diensten kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere vormen van advertenties op hypnobese.nl, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de gebruiker.
Dit betekent niet dat alle persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de gebruiker, ook buiten hypnobese.nl. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Google Adsense (Google Inc.)

Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google Inc. Deze dienst gebruikt de “Doubleclick”-cookie, die het gebruik van hypnobese.nl volgt en het gedrag van de gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.
U kunt alle Doubleclick-cookies uitschakelen door te klikken op: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

·         Analyses
De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen HypNObese in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door hypnobese.nl.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van hypnobese.nl, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

·         Beheer van de Gebruikersdatabase
Met dit soort diensten kan HypNObese gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de gebruiker verstrekt aan HypNObese, en kunnen de activiteiten van de gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die HypNObese kan weergeven en gebruiken om hypnobese.nl te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die door HypNObese worden aangeboden en in hypnobese.nl zijn uitgevoerd.

MailChimp (MailChimp is a Georgia limited liability company whose legal name is Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp)

MailChimp is een e-mail serviceprovider en beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door MailChimp.

Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres en verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

– Verwerkingslocatie: VS
– AVG/GDPR: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation
– Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.4927987.1115950825.1527844867
– the EU/Swiss Privacy Shield, and GDPR: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr

·         Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s
Met dit soort diensten kan HypNObese openings- en uitnodigingspagina’s bouwen en beheren, i.e. pagina’s voor de presentatie van een product of dienst en waarop u uw contactinformatie kunt toevoegen, zoals een e-mailadres.
Het beheer van deze pagina’s houdt in dat deze services de persoonsgegevens behandelen die door de pagina’s worden verzameld, waaronder gebruiksgegevens.

Instapage (Instapage, Inc.)

Instapage is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door Instapage, Inc., waarmee HypNObese middels hypnobese.nl e-mailadressen van gebruikers die belangstelling hebben voor haar producten en diensten kan verzamelen.
Met Instapage kan HypNObese de reacties van de gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.

Verzamelde persoonsgegevens: cookie, e-mailadres en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Leadpages (Avenue 81, Inc.)

Leadpages is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door Avenue 81, Inc., waarmee HypNObese middels hypnobese.nl e-mailadressen van gebruikers die belangstelling hebben voor haar producten en diensten kan verzamelen.
Met Leadpages kan HypNObese de reacties van de gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, gebruiksgegevens en verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

·         Bewaking van de infrastructuur
Met dit soort diensten kan HypNObese het gebruik en gedrag van de componenten ervan bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het opsporen en verhelpen van storingen te verbeteren.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten, die de functie hebben om de activiteiten van hypnobese.nl te filteren worden geïmplementeerd.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom is a monitoringservice die wordt aangeboden door Pingdom AB.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden – Privacybeleid.

·         Hosting- en back-endinfrastructuur
Deze soort diensten hebben als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee HypNObese kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van hypnobese.nl.
Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Versio B.V. 

Versio B.V. is de webhosting service provider waarbij hypnobese.nl wordt gehost.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Leeuwarden Nederland – Antwerpen België – Londen Engeland – Privacybeleid.

·         Interactie met dataverzamelplatforms en andere derde partijen
Deze soort diensten stellen gebruikers in staat om direct vanaf de pagina’s van hypnobese.nl contact te leggen met dataverzamelplatforms of andere diensten met het doel data op te slaan en te hergebruiken.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Wufoo widget (Wufoo Inc.)

De Wufoo widget is een dienst om contact te maken met het Wufoo dataverzamelplatform die geleverd wordt door Wufoo Inc.

Verzamelde persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

·         Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van hypnobese.nl.
De interactie en informatie die worden verkregen door HypNObese worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube-knop en sociale widgets (Google Inc.)

De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk YouTube, die worden aangeboden door Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

·         Interactie met live chatplatforms
Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina’s van hypnobese.nl, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van HypNObese c.q. hypnobese.nl.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Tawk.to Widget (Tawk.to, Inc.)

De Tawk.to Widget is een dienst voor interactie met het Tawk.to chatplatform die wordt aangeboden door Tawk.to.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie, gebruiksgegevens en gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

Verwerkingslocatie: Europa – Noord Amerika – Zuidoost Azië – Privacybeleid.  

Olark Widget (Habla, Inc.)

De Olark Widget is een dienst voor interactie met het Olark-live chatplatform die wordt aangeboden door Habla, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie, gebruiksgegevens en gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

·         Opslag en beheer van Back-ups
Met dit soort diensten kan HypNObese back-ups van HypNObese.nl opslaan en beheren op externe servers die door de serviceprovider zelf worden beheerd. De back-ups kunnen broncode en content bevatten, evenals de gegevens die de gebruiker verstrekt aan HypNObese.

Backup on Dropbox (Dropbox, Inc.)

Dropbox is een dienst voor het opslaan en beheren van back-ups die wordt aangeboden door Dropbox Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

·         Optimalisatie en verdeling van verkeer
Met dit soort diensten kan HypNObese haar content verspreiden met gebruik van servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen hypnobese.nl en de browser van de gebruiker.
Gezien de grote spreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de content met persoonsgegevens van de gebruiker worden overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare)

CloudFlare is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door CloudFlare Inc.
De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer via HypNObese.nl filtert, i.e., communicatie tussen HypNObese.nl en de browser van de gebruiker, waarbij ook analysegegevens van HypNObese.nl worden verzameld.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

·         Remarketing en gedragsgerichte reclame
Met dit soort diensten kunnen HypNObese en haar partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van hypnobese.nl door de gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van gebruiksgegevens en met gebruik van cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van HypNObese.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van HypNObese.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

·         Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)
Met de diensten in dit onderdeel kan HypNObese de reacties van de gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van HypNObese.nl.

Visual Website Optimizer (Wingify)

Visual Website Optimizer is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Wingify Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

·         Verwerking van betalingen
Met betalingsverwerkingsdiensten kan HypNObese.nl betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt HypNObese uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

Mollie

Mollie is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Payment Service Provider Mollie B.V., waarmee gebruikers online kunnen betalen.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Nederland – Privacybeleid.

Paypal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee gebruikers online kunnen betalen.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.

SOFORT (SOFORT GmbH)

SOFORT is een betalingsdienst die wordt aangeboden door SOFORT GmbH.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid.

·         Weergave van content van externe platforms
Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van HypNObese.nl bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee HypNObese.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door HypNObese worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

·         Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

·         Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.

·         Toegang tot hun gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of HypNObese de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.

·         Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

(N.B. Om misbruik te voorkomen heeft HypNObese te allen tijde het recht de verzoekende gebruiker te vragen zich adequaat te identificeren en de door die verzoekende gebruiker gewenste acties niet uit te voeren c.q. op te schorten tot adequate identificatie heeft plaatsgevonden. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de verzoekende gebruiker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Gebruiker kan deze terug vinden in de instellingen van zijn/haar browser.)

·         De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal HypNObese hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

·         Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om HypNObese hun gegevens te laten wissen.

·         Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

·         Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan HypNObese is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van HypNObese, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of HypNObese persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan HypNObese worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door HypNObese zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

 

 

Cookiebeleid

HypNObese gebruikt op hypnobese.nl.nl cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

HypNObese kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van HypNObese.nl of de hieraan gerelateerde diensten.
De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat HypNObese genoodzaakt kan zijn persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan HypNObese op verzoek de gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen HypNObese en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met HypNObese.nl registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van HypNObese meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

HypNObese ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

HypNObese behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen HypNObese.nl en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de gebruikers via contactgegevens die HypNObese ter beschikking staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de gebruiker, dient HypNObese opnieuw toestemming van de gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader
Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit HypNObese.nl (of externe diensten die worden ingezet in door HypNObese in hypnobese.nl), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van HypNObese.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pad binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van HypNObese.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of HypNObese)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van HypNObese.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is HypNObesel, tenzij anderszins wordt aangegeven.

hypnobese.nl (of deze applicatie)

De middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De dienst die wordt aangeboden door HypNObese (op haar website hypnobese.nl) zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein onderdeel c.q. bestandje met gegevens dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op HypNObese en HypNObese.nl, tenzij anders vermeld in dit document.

Vragen stellen en/of opmerkingen maken m.b.t. ons privacy beleid c.q. het bovenstaande privacy statement kunt u via dit contactformulier.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

HypNObese is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die HypNObese over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@hotmail.com. HypNObese zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door HypNObese gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Beveiligde verbinding

Binnen haar webwinkel maakt HypNObese gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat gegevens die u verstuurt binnen het bestelproces en contactformulieren veilig en versleuteld worden verstuurd.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruikt HypNObese de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief te sturen. Deze nieuwsbrief gebruikt HypNObese om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen, acties, etc. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail naar info@hypnobese.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Toestemming + Disclaimer

Gebruik van deze website (hypnobese.nl) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website (hypnobese.nl) betekent dat de gebruiker onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig instemt en akkoord gaat met alle bovenstaande en onderstaande voorwaarden en beperkingen. De gegevens op onze website hypnobese.nl zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.
Deze gegevens kunnen door HypNObese zonder nadere aankondiging op elk door haar gewenst moment worden gewijzigd. HypNObese neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van haar website (hypnobese.nl) en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. HypNObese staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door haar geboden informatie, aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. HypNObese kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van haar website (hypnobese.nl).
Op deze website (hypnobese.nl) wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door HypNObese niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. HypNObese aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Aan de op deze website (hypnobese.nl) geboden informatie, zowel direct daarop aanwezig als toegankelijk via daarop aanwezige hyperlinks, kunt u geen rechten ontlenen. De op hypnobese.nl geboden informatienl is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw c.q. de gebruiker zijn/haar eigen rekening en risico. Als rechthebbende behoudt HypNObese alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij o.a. teksten, grafisch materiaal, logo’s en overige op hypnobese.nl aanwezige content, hieronder mede begrepen geschreven en gesproken teksten. Op elke vorm van informatie die wordt geboden op de website hypnobese.nl en op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht vanwaar de bezoeker c.q. gebruiker komt en/of zijn/haar domicilie heeft.

Laatste wijzigings- en publicatiedatum: 23 februari 2019.

Top