Hypnose en Past Life Therapie? Zin of onzin?

Hypnose en Past Life Therapie? Zin of onzin?

Past Life Therapie

Afvallen Kan Snel, Veilig En Voordelig Met HypNObese.
DÉ Hypnose Specialist Van Nederland en België.
Snel Afvallen Kan Écht! Ja, dat geldt ÓÓk voor JOU!

Past Life Therapie (vorig leven therapie), ook Past Life Regression (PLR) genoemd, is de meest controversiële van alle hypnotische therapieën c.q. technieken. Past Life Therapie mag absoluut niet verward worden met de in Nederland en België vaak toegepaste Regressie Therapie waarmee wordt teruggaan in de tijd naar een eerder punt in je huidige leven (en dus niet naar c.q. in een vorige leven). 

Pro’s en contra’s van Past Life Therapie

Er zijn fervente voor- en tegenstanders van Past Life Therapie. De tegenstanders beargumenteren hun weerzin door te zeggen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor hetgeen met Past Life Therapie gedaan en bereikt wordt c.q. kan worden. Daarentegen beweren de voorstanders van Past Life Therapie dat deze juist veel voordelen biedt en zij er goede resultaten mee boeken. Het principieel wel of niet geloven in de therapeutische mogelijkheden, werking en resultaten van Past Life Therapie maakt of je er een fervent voor- of juist tegenstander van bent. Het is bij heel veel therapieën vaak wel zo dat het wel of niet in de kracht en de gewenste werking geloven, en anderen doen geloven, bepalend is voor de feitelijke uiteindelijke werking en het wel of niet behalen van het beoogde resultaat (placebo effect). Veel mensen hebben hun mening al gevormd bij het horen van de benaming “Past Life Therapie”. Want daar begint het “probleem”. Geloof je in een leven na (en dus ook voor) de dood of juist niet? Als je in een leven na de dood gelooft dan is het mogelijk dat je al eens een eerder leven geleefd hebt en zul je veel minder moeite hebben met het accepteren van de therapeutische werking van Past Life Therapie dan diegene die een eerder leven voor onmogelijk houdt en dus ook “vorig” leven therapie onzin(nig) vindt.

Vier mogelijke verklaringen voor Past Life Therapy

Ik geef onderstaand vier mogelijke verklaringen om jou te helpen je eigen mening te vormen over Past Life Therapie:

  • Fantasie of Metafoor (beeldspraak) over onjuiste herinneringen. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de vele Past Life Therapieën, zelfs als je het eens bent een of meer van de volgende verklaringen.
  • Werkelijke herinneringen aan vorige levens. Veel mensen geloven dat dat echt mogelijk is omdat zij (toch al) gelovig zijn en het past prima binnen hun drang te bewijzen dat hun geloof juist is en dat een leven na de dood of reïncarnatie bestaat. Dit soort (geloofs)overtuigingen zijn wetenschappelijk niet te bewijzen. Maar het niet-bestaan evenzeer niet. En alleen omdat het niet bewezen kan worden dat het bestaat, is dat geen bewijs dat het niet bestaat.
  • Connectie kunnen maken met de eigen of een vreemde ziel die in het verleden heeft geleefd, en daarvan het geheugen c.q. de positieve en negatieve herinneringen “(uit)lezen”.
  • Misschien hebben we wel een soort “leesapparaat” via hetwelk we inzage kunnen krijgen in “The Akashic Records”. Voor wie dat interessante materie vindt en meer informatie hieromtrent wil hebben, geef ik hier nog een paar andere benamingen zodat je erop kunt googlen: Akasha Kronieken, het Grote Levensboek, de Kosmische Ziel, het Collectieve Bewustzijn, het Collectieve Onderbewustzijn en de Soul Records.

Uiteraard ben je vrij deze verklaringen zin of onzin te vinden en zelf verklaringen te zoeken die je beter vindt passen bij jouw ideeën hieromtrent.

De hypnotiseur en hypnotherapeut moeten zich altijd aanpassen aan de cliënt

Ik vind dat de hypnotiseur en hypnotherapeut in elk geval moeten werken binnen de overtuigingen, het geloof en de verwachtingen van de cliënt. Hiermee bedoel ik dat het weinig zin heeft Past Life Therapie toe te passen bij een persoon die er absoluut niet in gelooft en het de grootst mogelijke  onzin vindt. Jij, de cliënt, hebt te allen tijde het recht te geloven wat jij wilt en jezelf te beschermen tegen “opgedrongen” therapieën waarin je niet gelooft. Elke goede hypnotiseur en hypnotherapeut zal altijd zoveel mogelijk moeten inspelen op de cliënt en deze centraal stellen bij de keuze van behandeling. Het opdringen van eigen ideeen, principes, (geloofs)overtuigingen, etc. dient zoveel mogelijk te worden vermeden gedurende de hele behandelduur.

Hypnotiseurs en hypnotherapeuten mogen Past Life Therapy niet ongewenst opdringen

Als een hypnotiseur of hypnotherapeut je ongevraagd Past Life Therapie wil “opdringen”, of juist niet wil toepassen omdat hij er niet in gelooft terwijl jij er om hebt gevraagd, wees dan assertief en ga weg bij die persoon. Zoek vervolgens een hypnotiseur of hypnotherapeut die jouw geloof, overtuigingen, wensen, etc. (wel) respecteert.

Laat je niet overbluffen en vraag de therapie de je wenst

Veel Hypnotiseurs en hypnotherapeuten zijn vastgeroest in een vast behandelstramien, hebben weinig of geen zin nieuwe dingen te leren en/of uit te proberen en willen iedere patiënt met telkens dezelfde “beproefde” therapie helpen c.q. behandelen. Als jij een therapie vraagt die de hypnotiseur of hypnothrapeut niet kan (of meestal niet wil) bieden, dient deze je door te verwijzen naar een collega zonder door te drammen over wat hij wil dat jij moet doen. Gemakzucht om geen nieuwe dingen te hoeven leren, maar dikwijls ook de angst om nieuwe dingen, methodes, therapieen, etc te (moeten) leren, zijn een grote rem op de menselijke ontwikkeling.

Geen wetenschappelijk bewijs voor of tegen Past Life Therapie

Zolang er geen bewijs of tegenbewijs is dat Past Life Therapie wel of niet berust op eerdere levens(vorm) kan deze alleen bestaan op basis van het er wel of niet in geloven. Ondanks dat gebrek aan bewijs vind ik dat we ruimdenkend en ruimhartig moeten blijven voor ieders geloof en overtuiging rond Past Life Therapie en de therapeutische werking en mogelijkheden daarvan. Omdat (wetenschappelijk) bewijs ontbreekt of er wel of geen vorige levens bestaan vind ik dat we voorzichtig moeten zijn om op grond daarvan Past Life Therapie te verketteren c.q. deze therapie nutteloos te verklaren c.q. de `believers`dom en belachelijk te vinden en/of te maken. Zolang we niet 100% zeker weten hoe het zit, moeten we openstaan voor alle mogelijke therapeutische toepassingen zolang deze de cliënten helpen de gestelde doelen te bereiken en geen negatieve (bij)werking hebben. Het fenomeen leven voor en na de dood zal nog wel heel lang een onbewezen thema blijven. Toch zal ieder van ons het antwoord er op vinden c.q. krijgen op het moment dat het huidige leven op deze planeet is voltooid.

Toelichting en uitleg bij de Regressie Therapie

Omdat ik bovenstaand in de tweede zin heb gesproken over de Regressie Therapie die uitsluitend betrekking heeft op het huidige leven, zal ik er hier voor alle duidelijkheid ook nog iets over toelichten en uitleggen. Deze regressie therapie wordt dikwijls gebruikt om middels hypnose terug te gaan in de tijd naar het moment waarop een probleem is ontstaan. Voorbeeld: toen je een kleuter was ben je heel erg angstig geweest door de manier waarop bv. je moeder reageerde op een spin. Doordat zij hard en angstig gilde, ben jij toen geschrokken en door die ervaring ben je nu (ook) bang voor spinnen. Door terug te gaan naar dat bepaalde moment en het moment opnieuw en anders te beleven wordt die eerdere beleving gewijzigd en de oorzaak van die oorspronkelijke angst en daarmee de huidige angst weggenomen.

Spontane regressies die je nooit als zodanig hebt herkend

Maar naast de middels hypnose opzettelijk geïnduceerde regressie bestaat er ook spontane regressie. Iedereen heeft deze al vele malen in zijn leven ervaren zonder te weten dat het regressie was. Hierbij moet je denken aan associaties die door zintuiglijke waarneming worden opgeroepen. Voorbeeld: je hoort een bepaald liedje of ruikt een bepaalde geur en ineens ben je weer op een bepaalde plaats en/of met een bepaald iemand en/of in een groep mensen en/of bezig met een bepaalde handeling of werk, etc. Spontane regressie kan zowel positieve als negatieve herinneringen naar boven halen. Alle positieve kunnen een stimulans zijn, maar negatieve het tegenovergestelde. Zorg er voor dat je de negatieve onder controle houdt en je er niet door laat deprimeren. Probeer zo snel mogelijk negatieve gedachten “te vergeten” door je op positieve gedachten te concentreren.


Wil JIJ Afvallen?

30-Dagen-Niet-Goed-100%-Geld-Terug-Garantie!

Deel dit met jouw vrienden, familie, kennissen, netwerk en iedereen waarvan jij denkt dat die er iets aan kunnen hebben. Of gewoon omdat je vindt dat hypnose een middel is om te bereiken wat we willen in ons leven c.q. het leven te kunnen leiden dat ons gelukkig maakt en waar we naar op zoek zijn.

Veel gestelde vragen over “AFVALLEN MET HYPNOSE” vind je: HIER

Veel gestelde vragen over de “HYPNOTISCHE VIRTUELE MAAGBAND” vind je: HIER

Voor vragen en opmerkingen: KLIK HIER

Protected by COPYSCAPE do not copy

Top