Algemene Voorwaarden

Door deze website (www.hypnobese.nl) op enigerlei wijze te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen c.q. een aankoop te doen bij HypNObese c.q. de ondernemer en/of op enigerlei wijze een rechtsbetrekking (in welke vorm dan ook) aan te gaan met HypNObese c.q. de ondernemer, gaat u c.q. de consument onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene en Medische Disclaimer, ons Privacy beleid en het gebruik van Cookies.
Als u  c.q. de bezoeker c.q. de consument niet onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig instemt c.q. akkoord gaat met alle voorwaarden van onderstaande Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene en Medische Disclaimer, ons Privacy beleid en het gebruik van Cookie wordt u verzocht c.q. dient u deze website (www.hypnobese.nl) onverwijld te verlaten en niet verder te gebruiken, geen bestelling te plaatsen c.q. aankoop te doen te doen bij HypNObese c.q. de ondernemer en is het niet toegestaan op enigerlei wijze een rechtsbetrekking (in welke vorm dan ook) aan te gaan met HypNObese c.q. de ondernemer en is het dus ook zeker niet toegestaan klant c.q. cliënt bij/van HypNObese c.q. de ondernemer te worden.

Algemene Voorwaarden – Consumenten versie
Inclusief: Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Website c.q. de website: https://www.hypnobese.nl en https://hypnobese.nl inclusief alle daarop aanwezige pagina’s, informatie en content;
2.  Overeenkomst: de overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads en onze Algemene en Medische Disclaimer, op grond waarvan de ondernemer leveringen doet en/of diensten verleent en/of digitale inhoud levert dan wel op enigerlei (andere) wijze ter beschikking stelt aan c.q. toegankelijk maakt voor de consument;
3.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, diensten en/of digitale inhoud door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
4.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5.  (De) consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met de ondernemer, respectievelijk zij/haar rechtsopvolger(s);
6.  Dag: kalenderdag;
7.  Maand: 30 aaneengesloten kalenderdagen;
8. Jaar: 360 aaneengesloten kalenderdagen;
9.  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot sessies, programma’s en alle overige hypnose gerelateerde uitingen in welke vorm en op welke wijze dan ook;
10.  Duurtransactie c.q. abonnement: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten en/of digitale inhoud waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid, dewelke kan worden overeengekomen voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd;
11.  Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
12.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
13.  (De) ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten en/of (toegang tot) digitale inhoud (op afstand c.q. via de website) aan consumenten aanbiedt;
14.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, diensten en/of digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
15.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
16.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
17.  Content: teksten (zowel geschreven als gesproken, (handels)namen, merken, logo’s, foto’s, tekeningen, andersoortige afbeeldingen, poll’s, formulieren, hyperlinks, geluidsbestanden c.q. -fragmenten, videobestanden c.q. -fragmenten, software, data, databanken, benamingen, domeinnamen, digitale inhoud, alle andere (vormen van) op de website aanwezige content c.q. alle andere bestanddelen van de website c.q. alle andere op de website aanwezige vormen van expressie zijdens de ondernemer;
18.  Sessie: een enkelvoudig contact tussen de ondernemer en één of meer consument(en) waarbij de ondernemer verbaal hypnose inducties en suggesties geeft aan die consument(en). Dat kan tijdens samenkomst van de ondernemer en de consument(en) in één ruimte, maar ook middels verbale communicatie via een telefoonverbinding of via internet, alsmede via elke andere mogelijke vorm van verbale communicatie op afstand;
19.  Programma: een duurtransactie c.q. abonnement zoals bedoeld en beschreven in lid 22, inzake levering van een collectie c.q. reeks van twee of meer verschillende sessies;
20.  Inloggegevens: combinatie van een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord die de consument ontvangt van de ondernemer in het kader van de uitvoering c.q. nakoming van de overeenkomst, om (daarmee) te kunnen inloggen op de website en legaal toegang te krijgen tot beveiligde zones van de website en ibidem tot de digitale inhoud conform de overeenkomst, en dit alles met het doel de door de inloggegevens beveiligde zones van de website af te schermen tegen onrechtmatig bezoek c.q. gebruik door onbevoegden;
21. Download: een download is een digitaal bestand, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot digitale inhoud zoals bedoeld en beschreven in lid 8, dat de consument via de website kan downloaden om op te slaan op één apparaat, zoals bijvoorbeeld één pc of één laptop of één tablet of één smartphone of één ander apparaat waarmee de download c.q. het bestand kan worden geopend, teneinde dat te lezen, beluisteren, bekijken, af te drukken, etc. c.q. te gebruiken. Downloadbare geluidsbestanden worden aangeboden c.q. ter beschikking gesteld in mp3-formaat, videobestanden in mp4-formaat.
22.  (De) Facebookpagina: de Facebookpagina c.q. de (bedrijfsmatige) aanwezigheid en presentatie (van content) van ondernemer op Facebook.
23.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;
24. Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads: de op de website gepubliceerde Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads.
25. Algemene Disclaimer: de op de website gepubliceerde Algemene en Medische Disclaimer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
HypNObese: handelsnaam van Linda Maastricht Exploitatie Maatschappij B.V.;
Adres: Welsdaal 169;
Telefoonnummer: nul-zes-20270000 (vanuit het buitenland +31-zes-2027000)
E-mailadres: info [at] hypnobese.nl -> [at] = @
KvK-nummer: 14617121
Btw-identificatienummer: NL 001691764B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, op elke (op eender welke wijze) tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, op elke bestelling van de consument bij de ondernemer en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen de ondernemer en de consument
2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan/met de ondernemer verbonden zijn en/of op enigerlei wijze bij de bedrijfsvoering en/of de dienstverlening door of vanwege de ondernemer direct of indirect zijn betrokken. De ondernemer en bedoelde (rechts)personen en derden zullen hierna tevens zowel tezamen als afzonderlijk worden de genoemd: “ondernemer” of “de ondernemer”.
3.  Door een aanbod te accepteren dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onherroepelijk, onvoorwaardelijk, volledig en integraal.
4.  Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
5.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
6.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke (product)voorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, hetgeen ook geldt voor  specifieke (product)voorwaarden m.b.t. diensten en digitale inhoud. Ingeval van tegenstrijdige voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden te allen tijde boven deze algemene voorwaarden.
7.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de directie en de medewerkers van de ondernemer, alsmede voor met hem geaffilieerde personen en door hem  ingeschakelde derden en deze bieden hem c.q. hen dezelfde bescherming.
8.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of (vernietigd mochten) worden, dan blijven de overeenkomst en het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig en ongewijzigd in stand en van toepassing. De ondernemer en de consument zullen alsdan in overleg treden teneinde zo snel mogelijk nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht dient te worden genomen en zoveel mogelijk dient te worden benaderd.
9.  Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen zoveel mogelijk te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
10.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen zoveel mogelijk uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
11.  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde en gestelde kan uitsluitend schriftelijk of middels techniek voor communicatie op afstand (per e-mail) worden afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of middels techniek voor communicatie op afstand (per e-mail) door de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk of middels techniek voor communicatie op afstand (per e-mail) aan de consument als door hem geaccepteerd zijn bevestigd. Alle overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
12. Indien de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Door niet stipte naleving van deze algemene voorwaarden boeten deze algemene voorwaarden op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk in op hun geldigheid en werking. De ondernemer doet in geen geval en in geen enkele situatie op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk afstand van enig hem toekomend recht, ook niet bij niet strikte naleving van deze algemene voorwaarden en/of.
13.  De ondernemer heeft c.q. behoudt te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving en/of opgave van reden(en) en/of uitleg aan wie dan ook. Gewijzigde algemene voorwaarden treden rechtsgeldig in werking op de dag volgend op de dag dat de gewijzigde c.q. aangepaste voorwaarden op de website zijn gepubliceerd en zijn alsdan integraal rechtsgeldig van toepassing zoals bepaald in lid 1. Gewijzigde voorwaarden worden geacht integraal door de consument te zijn aanvaard indien hij/zij niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden rechtsgeldig in werking zijn getreden schriftelijk of per e-mail bezwaar heeft gemaakt.
14. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen en onbeperkt te mogen afdwingen.
14.  De consument verklaard zich uitdrukkelijk, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden op elke overeenkomst en op elke andersoortige rechtsbetrekking die hij aangaat met de ondernemer, alsmede met al het daarin gestelde en bepaalde inzake de rechten en plichten van de ondernemer en de consument.
15. De cliënt doet uitdrukkelijk, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig afstand van (de toepasselijkheid van) zijn/haar algemene voorwaarden.
16. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien ondernemer daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
17.  De consument verklaard zich uitdrukkelijk, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Disclaimer op elke overeenkomst en op elke andersoortige rechtsbetrekking die hij aangaat met de ondernemer.
18.  Als door de ondernemer, al dan niet in het kader van de uitvoering c.q. nakoming van een overeenkomst, aan de consument op enigerlei wijze digitale inhoud en/of downloads worden geleverd c.q. ter beschikking gesteld c.q. toegankelijk gemaakt, verklaart de consument zich reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads.

Artikel 4 – Het aanbod
1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen bij een aanbod, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.  Alle beschrijvingen, afbeeldingen, (beschikbare) maten, gewichten, kleuren, afmetingen, soort(en) materiaal en alle overige specificaties, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (mogelijk te behalen) resultaten, (in welke) tijdsbestekken, rendementen, besparingen, etc., in het aanbod zijn indicatie(s) c.q. indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.  De ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
7.  Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet en geven de consument geen recht op schadevergoeding. (zie ook: artikel 14 lid 8 van deze algemene voorwaarden)
8.  Opgegeven termijnen zijn altijd bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. De ondernemer is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
9. Kortingen, kortingsacties en andere verkoopbevorderende activiteiten c.q. acties zijn uitsluitend geldig gedurende de aangegeven periode dat deze van toepassing zijn. De ondernemer heeft te allen tijde het recht kortingen, kortingsacties en andere verkoopbevorderende activiteiten c.q. acties zonder enigerlei berichtgeving vooraf (aan wie dan ook) op elk door hem gewenst moment (met onmiddellijke ingang) te wijzigen dan wel te beëindigen, ook ingeval een periode c.q. duur is aangegeven of bepaald. Ingeval de ondernemer tussentijds c.q. voor het einde van (het aflopen van) een periode c.q. duur, lopende kortingen, kortingsacties en andere verkoopbevorderende activiteiten c.q. acties wijzigt of beëindigt. kan de consument daar op geen enkele wijze enig recht in welke vorm dan ook aan ontlenen en is ondernemen niet gehouden tot vergoeding van enigerlei vorm van schade of winstderving aan consument.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 8, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.  Indien het aanbod enigerlei vorm van levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud betreft en de consument dat aanbod langs elektronische weg aanvaardt (middels techniek voor communicatie op afstand), komt de overeenkomst c.q. overeenkomst op afstand) tot stand c.q. wordt deze gesloten door te klikken op de bestelknop c.q. betaalknop c.q. de knop “verzenden” in de laatste stap van het registratie- c.q. bestelproces. Op het moment dat de consument zijn aanvaarding verzendt middels klikken op de bestelknop c.q. betaalknop c.q. knop “verzenden” geeft hij tevens en gelijktijdig zijn akkoord voor het  nakomen van de overeenkomst door de ondernemer voor het einde van de bedenktijd, waarbij geldt dat het bepaalde in artikel 6, lid 3 en lid 4 en artikel 10, lid 1, lid 4 en lid 6 ongewijzigd van toepassing blijven, en de ondernemer geen beroep kan doen op uitsluiting van het herroepingsrecht conform het gestelde en bepaalde in artikel 12, lid 4, sub a en sub b.
3.  De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de consument via telefoon, e-mail of schriftelijk, hetgeen nodig kan zijn indien er iets is misgegaan tijdens het registratieproces, of wanneer de consument een overeenkomst op afstand wenst aan te gaan maar geen beschikking heeft over techniek voor communicatie op afstand of om andere reden geen overeenkomst op afstand kan aangaan.
4.  Elke overeenkomst is, en alle daaruit voortvloeiende rechten zijn, altijd strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De consument mag verkregen rechten niet delen met derden, noch geheel noch gedeeltelijk en noch gratis noch betaald.
5.  Om een overeenkomst met de ondernemer aan te (mogen) gaan dient de consument meerderjarig, handelingsbekwaam en  handelingsbevoegd te zijn, alsmede mag hij/zij niet onder curatele, bewind of mentorschap staan c.q. zijn geplaatst. Door (op eender welke wijze) een overeenkomst aan te gaan met de ondernemer geeft de consument expliciet te kennen c.q. bevestigd de consument uitdrukkelijk aan de ondernemer dat hij/zij meerderjarig, volledig handelingsbekwaam, volledig handelingsbevoegd en volledig wilsbekwaam is en dat hij/zij niet onder curatele, bewind of mentorschap staat.
6.  De consument dient bij het aangaan van een overeenkomt de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de consument worden gevraagd tijdens het registratieproces. De consument is volledig aansprakelijk voor alle gevolgen, ontstaan door het niet of te laat verstrekken van informatie, documenten en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste, onvoldoende of onvolledige informatie, documenten en/of instructies. De consument dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail door te geven aan de ondernemer.
7.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
8.  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
9.  De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of per e-mail of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of verwijzen naar:
(a)  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
(b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
(c)  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
(d)  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
(e)  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
(f)  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
10.  In geval van een duurtransactie c.q. abonnement is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
11.  De consument die een abonnement bestelt c.q. koopt, gaat een (duur)overeenkomst aan voor een periode c.q. met een looptijd van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere looptijd is overeengekomen. Gedurende de looptijd zal de ondernemer elke maand (toegang tot) een (vervolg)sessie aan de consument ter beschikking stellen, mits de consument alle verplichten voortvloeiende uit de overeenkomst stipt nakomt c.q. is nagekomen. Ten minste één maand voor de expiratie(datum) van de overeenkomst zal de ondernemer de consument een (e-mail)bericht sturen met verwittiging inzake de expiratiedatum van de overeenkomst en met de vraag of de consument per die expiratiedatum het abonnement wil opzeggen c.q. beëindigen. Indien de consument niet reageert op dat (e-mail)bericht en/of niet (op enigerlei andere wijze) uitdrukkelijk aangeeft het abonnement te willen beëindigen c.q. opzeggen per die expiratiedatum, hetgeen schriftelijk of per e-mail dient te gebeuren, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met telkens een maand totdat de consument schriftelijk of per e-mail het abonnement opzegt c.q. aangeeft het abonnement te willen beëindigen. Vanaf de stilzwijgende verlenging kan het (verlengde) abonnement maandelijks worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand. De prijs voor elke maand verlenging is in verhouding gelijk aan de prijs die van toepassing was op c.q. tijdens de originele overeenkomst, voorbeeld: de originele overeenkomst kostte € 120,00 en had een looptijd van twaalf maanden, dan is de prijs van één c.q. per elke maand verlenging € 120,00 : 12 = € 10,00. Uitzondering: indien de originele overeenkomst in termijnen is (af)betaald, is de prijs van elke maand verlenging gelijk aan één originele (af)betalingstermijn.
12.  Ondernemer heeft het recht zonder opgaaf van reden een (potentiële) consument te weigeren c.q. een overeenkomst met een consument zonder opgaaf van reden af te wijzen en niet tot stand te laten komen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien er op de website bij een bepaald product, dienst of digitale inhoud uitdrukkelijk een langere periode wordt genoemd, geldt deze langere periode. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
(a)  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere fysieke producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
(b)  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3.  De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager (maar online c.q. via de website) wordt geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien er op de website bij een bepaalde digitale inhoud uitdrukkelijk een langere periode wordt genoemd, geldt deze langere periode. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.  De in lid 3 genoemde bedenktijd c.q. herroepingstermijn c.q. duur van herroepingsrecht gaat in op de dag nadat ondernemer de voor het toegang (op de website) krijgen tot de digitale inhoud benodigde toegangscode, zijnde gebruikersnaam en wachtwoord, middels een e-mail naar de consument heeft gemaild, ongeacht het tijdstip waarop die consument de desbetreffende e-mail heeft ontvangen c.q. zegt te hebben ontvangen c.q. heeft geopend c.q. de inhoud daarvan heeft gelezen. Uitsluitend de datum die door de e-mailprovider op de e-mail als verzenddatum wordt vermeld c.q. aangebracht is rechtsgeldig en voor alle partijen bindend, hierover is geen discussie of rechtsstrijd mogelijk en zal geen correspondentie worden gevoerd. Technische problemen van welke aard dan ook zijdens de consument, alsmede elke andere oorzaak waardoor de consument de e-mail niet heeft ontvangen c.q. zegt niet te hebben ontvangen, alsmede elke andere (opgaaf van) reden waardoor de consument de e-mail later dan dan de dag nadat deze is verzonden heeft ontvangen c.q. zegt te hebben ontvangen c.q. heeft geopend c.q. de inhoud heeft gelezen c.q. heeft kunnen lezen, verlengen de bedenktijd c.q. herroepingstermijn c.q. duur van herroepingsrecht 
niet en kunnen de bedenktijd c.q. herroepingstermijn c.q. duur van herroepingsrecht ook te nimmer verlengen. De consument verklaart zich hiermee reeds nu voor alsdan onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord.
5. Ingeval een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is het die consument verboden zich binnen één jaar na de dag waarop hij van dat recht gebruik maakt c.q. heeft gemaakt zich (opnieuw) aan te melden voor datgene c.q. opnieuw te bestellen/kopen waarvoor hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: digitale inhoud, programma(‘s), download(s), producten, etc. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer is het die consument alsdan tevens niet toegestaan 
een overeenkomst (in welke vorm dan ook) met de ondernemer (proberen) aan te gaan. Bij het zich niet houden aan het in de vorige zin gestelde, verliest die consument elke vorm van herroepingsrecht m.b.t . die onrechtmatige overeenkomst c.q. het daarin bestelde/gekochte, kan hij zich niet beroepen op onverschuldigde betaling van al het alsdan (eventueel) betaalde en verbeurd hij al het alsdan (eventueel) betaalde volledig aan de ondernemer, o.a. ter dekking van de kosten die de ondernemer alsdan moet maken om zijn online en offline administratie te corrigeren en/of updaten en/of herstellen, waarbij de ondernemer alsdan niet gehouden is de consument of wie dan ook (op enigerlei wijze) inzage in en/of opgave van de door hem (daadwerkelijk) gemaakte kosten te geven en heeft die consument alsdan geen recht om inzage te vragen in c.q. opgave van de door de ondernemer (daadwerkelijk) gemaakte kosten.
6. Ingeval de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient hij dat schriftelijk of via e-mail te doen met behulp c.q. aan de hand van het Modelformulier voor herroeping 
(zie: bijlage I van deze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie) of het voorbeeld dat op de contactpagina staat. De consument dient alle in het Modelformulier voor herroeping (c.q. het voorbeeld op de contactpagina) opgenomen gegevens in dezelfde volgorde te vermelden. Herroeping anders dan in de vorige zin beschreven gedaan, geldt als niet-gedaan, wordt (dus ook) niet in behandeling genomen en leidt (dus ook) niet tot restitutie van het aankoopbedrag. Dit lid 6 is opgenomen zodat de ondernemer (middels schriftelijk bewijs) zijn boekhouding sluitend kan voeren en zich jegens de fiscus kan verantwoorden dat een restitutie rechtsgeldig c.q. conform wet- en regelgeving (verplicht) is gedaan c.q. niet onnodig is gedaan c.q. niet ongevraagd is gedaan c.q. niet als (vrijwillige) schenking kan worden aangemerkt.
7. Uitsluitend de (ontvangst)datum waarop de ondernemer de schriftelijke herroeping of de herroepingse-mail ontvangt c.q. heeft ontvangen bepaalt of de consument binnen de (wettelijk) toegestane bedenktijd heeft herroepen, alle andere datums zijn (juridisch) irrelevant en (juridisch) niet-bepalend.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de consument
1.  De consument verklaart en garandeert dat hij/zij meerderjarig, handelingsbekwaam, handelingsbevoegd en wilsbekwaam is en niet onder curatele, bewind of mentorschap staat op het moment van bestelling c.q. koop c.q. totstandkoming van de overeenkomst.
2.  Consument dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de consument worden gevraagd tijdens het registratieproces, en ook indien daarna aanvullende gegevens worden gevraagd. De consument dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van de ondernemer door te geven.
3.  De consument dient er voortdurend nauwgezet zorg voor te dragen dat van ondernemer ontvangen e-mailberichten niet in zijn/haar spambox (kunnen) terechtkomen. Indien dat toch gebeurt draagt uitsluitend consument de verantwoording en alle gevolgen, zowel praktische als juridische. Ingeval toch e-mailberichten in zijn/haar spambox terechtkomen, dient en zal elk daarvan (te) worden beschouwd en afgehandeld als ware 
deze in zijn/haar normale postvak voor inkomende e-mailberichten ontvangen c.q. binnengekomen en als gelezen te worden beschouwd, zowel praktisch als juridisch.
4.  Het is de consument niet toegestaan e-mailberichten van de ondernemer, geheel of gedeeltelijk, naar derden door te sturen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken. Handelt de consument in strijd met deze bepaling, dan wordt inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer, zie artikel 21.
5.  De consument is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer aan derden over te dragen. De ondernemer is daarentegen wel gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, waarmee consument zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledige akkoord verklaart.
6.  De consument dient deze Algemene Voorwaarden integraal te hebben gelezen, de betekenis en de (uit)werking ervan volledig te begrijpen, en met al het daarin gestelde en bepaalde onvoorwaardelijk, onherroepelijk, volledig akkoord te zijn c.q. te gaan, alvorens met de ondernemer een overeenkomst of enigerlei andersoortige rechtsbetrekking aan te (mogen) gaan. Voor uitleg, toelichting en beantwoording van vragen betreffende deze Algemene Voorwaarden kan de consument contact opnemen met de ondernemer door hier te klikken op deze link.
7.  Naast deze Algemene Voorwaarden dient de consument tevens de Algemene Disclaimer integraal te hebben gelezen, betekenis en de (uit)werking ervan volledig te begrijpen, en met al het het daarin gestelde en bepaalde onvoorwaardelijk, onherroepelijk, volledig akkoord te zijn c.q. te gaan, alvorens met de ondernemer een overeenkomst of enigerlei andersoortige rechtsbetrekking aan te (mogen) gaan. Voor uitleg, toelichting en beantwoording van vragen betreffende de Algemene Disclaimer kan de consument contact opnemen met de ondernemer door hier te klikken op deze link.
8.  Naast het gestelde in lid 6 en lid 7 dient de consument tevens de Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads integraal te hebben gelezen, de betekenis en de (uit)werking ervan volledig te begrijpen, en met al het het daarin gestelde en bepaalde onvoorwaardelijk, onherroepelijk, volledig akkoord te zijn c.q. te gaan, alvorens met de ondernemer een overeenkomst aan te (mogen) gaan, waarbij in het kader van de uitvoering c.q. nakoming van die overeenkomt downloads (dienen te) worden gedownload.
9.  Het in lid 6 en lid 7 gestelde en bepaalde geldt ook voor het (mogen) bezoeken en op enigerlei wijze (mogen) gebruiken van de website en de daarop aanwezige content en informatie door de consument c.q. elke bezoeker van de website.
10.  Het is consument ten strengste verboden geluidsbestanden en videobestanden welke uitsluitend bestemd zijn om via internet te beluisteren en/of te bekijken via en in beveiligde zone(s) van de website waartoe hij toegang heeft ingevolge de nakoming van de overeenkomst, te downloaden, te kopiëren middels een recorder en/of anderszins in zijn bezit c.q. onder zijn macht te brengen.
11.  Het is de consument ten strengste verboden geluidsbestanden en videobestanden welke uitsluitend bestemd zijn om online via internet te beluisteren en/of te bekijken via en in beveiligde zone(s) van de website waartoe hij/zij toegang heeft ingevolge de nakoming van de overeenkomst, op enigerlei wijze, noch betaald noch om niet, geheel of gedeeltelijk toegankelijk te maken voor derden c.q. niet-betalende onbevoegden.
12.  De consument is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop hij gebruik maakt van de website, met name ook van de beveiligde zones op de website waartoe hij toegang heeft ingevolge de nakoming c.q. uitvoering van een overeenkomst. Ondernemenr heeft het recht elke vorm van directe en indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de website door de consument, hieronder mede begrepen maar niet beperkt tot: infectie met malware, virussen en andersoortige schadelijke software, volledig op de veroorzakende consument te verhalen, ongeacht of die consument dat bewust of onbewust heeft veroorzaakt.
13.  De consument dient alle aanwijzingen van de ondernemer die worden gegeven in verband met het gebruik van de website en (zijn medewerking te verlenen aan) het (kunnen) uitvoeren van de overeenkomst door de ondernemer, stipt en onverwijld op te volgen.
14.  Alvorens met enigerlei vorm van hypnose te beginnen of iets dienaangaande bij ondernemer te bestellen c.q. kopen, dient de consument altijd eerst een/zijn (huis)arts te consulteren in hoeverre het raadzaam, verantwoord, opportuun en naar diens verwachting mogelijk is om met hypnose het door de consument gewenste doel te bereiken, en zich aan het daaruit voortkomend (medisch) advies te houden, evenzeer ingeval dat negatief is. (Dit lid 12 staat in bijzondere conjunctie met artikel 23 lid 6, lid 7 en lid 23 van deze algemene voorwaarden.)

Artikel 8 – Rechten en plichten van de ondernemer
1.  Onverminderd zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden behoudt de ondernemer zich het recht voor zijn verplichtingen jegens de consument, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn,
 op te schorten of  de overeenkomst per direct te ontbinden c.q ontbonden te verklaren indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 7, zonder dat de ondernemer alsdan tot enige schadevergoeding jegens de consument is gehouden, waarmee de consument zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord verklaard.
2.  Onverminderd zijn overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is de ondernemer bij gebreke van prompte nakoming door de consument van zijn verplichtingen jegens de ondernemer, gerechtigd al zijn verplichtingen jegens de consument op te schorten, zonder jegens de consument tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, waarmee de consument zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord verklaard.
3.  De ondernemer verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de consument wordt geïnformeerd over voor hem interessante wetenswaardigheden, nieuws m.b.t. afslanken, alsmede de producten, diensten en digitale inhoud van de ondernemer. Tenzij de consument aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de consument deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt tot het moment dat hij zich hiervoor afmeldt.
4.  De ondernemer is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. De consument verleent reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke, onherroepelijke en volledige  instemming met een dergelijke overdracht.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Ter voorkoming dat de fiscus 
restitutie, door de ondernemer aan de consument, van door de consument aan de ondernemer overgedragen geldbedrag(en) als (vrijwillige) schenking van de ondernemer aan de consument classificeert c.q. behandelt, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien voor de ondernemer, dienen verzoeken tot geldteruggave altijd schriftelijk te worden gedaan c.q. ingediend. Verzoeken anders dan schriftelijk gedaan, worden niet in behandeling genomen en kunnen niet worden gehonoreerd, ook niet als de consument recht heeft op restitutie van de/het gevraagde bedrag(en).
2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.  De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.
6.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.  Indien de consument een bedrag heeft betaald, waarbij dat bedrag niet middels automatische incasso is voldaan c.q. geïnd, zal de ondernemer dat bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Ingeval het een tastbaar product betreft is hierbij wel de voorwaarde dat het product, conform het in Artikel 10 lid 3 bepaalde, reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend c.q. wettig bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
2.  Indien de consument een overeenkomst met de ondernemer is aangegaan waarbij betaling(en) via automatische incasso is/zijn overeengekomen, is de in lid 1 bepaalde termijn van uiterlijk 14 dagen niet van toepassing, maar zal (na herroeping door de consument) terugbetaling plaatsvinden nadat de wettelijke storneringstermijn c.q. terugboekperiode van 56 dagen is verstreken en voor zover er gedurende die storneringstermijn geen terugbetaling via stornering (al) heeft plaatsgevonden. Ter voorkoming van dubbele terugbetaling van het bedrag dat de consument heeft betaald, kan het tot circa 60 dagen, gerekend vanaf de dag van de herroeping, duren tot terugbetaling plaatsvindt, afhankelijk van het aantal dagen (van de 56 dagen) storneringstermijn dat rest op de dag van herroeping.
3.  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
3.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
4.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
(a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
(b) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 13 – De prijs
1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten en/of digitale inhoud niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen.
2.  Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van welijke regelingen of bepalingen.
3.  Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
(a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
(b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4.  Een samengestelde prijsopgave aangaande een aanbod verplicht de ondernemen niet tot het verrichten van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.  De in het aanbod van producten of diensten of digitale inhoud genoemde prijzen zijn in euro’s  inclusief btw.

Artikel 14 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.  Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden conform de instructies van de ondernemer, in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de minimale wettelijke garantietermijn, of en voor zover de wet dat toelaat de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
6. Met “afslank-resultaatgarantie” c.q. “100% afslank-resultaatgarantie” c.q. “spijkerharde 100% afslank-resultaatgarantie” garandeert (en bedoelt) ondernemer niet dat de de consument 100% zeker het door hem/haar gewenste afslankresultaat zal behalen (daarvoor zijn er teveel feiten, omstandigheden en gedragingen waar hij geen kennis van heeft en die buiten zijn invloedssfeer om gebeuren), maar wordt gegarandeerd (en bedoeld) dat indien de consument alles conform de door de ondernemer gegeven aanwijzingen heeft gedaan en toch niet minimaal zeven kilo in de eerste dertig dagen na ontvangst van (de toegang tot) het gekochte is afgevallen, de consument zijn/haar betaling terug kan vorderen tot (ten laatste) op de dertigste dag na ontvangst van (de toegang tot) het gekochte, waarna de ondernemer dat alsdan zal restitueren conform het gestelde in artikel 11 van deze voorwaarden.
7.  De garantie geldt niet indien:
(a) De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft    laten repareren en/of bewerken.
(b) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld en/of in strijd met de aanwijzing van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
(c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
8.  Indien de consument een beroep doet op garantie doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft de ondernemer het recht om de werkzaamheden en alle kosten van onderzoek, administratie, communicatie, correspondentie en eventueel herstel die aan zijn zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid volledig bij de consument in rekening te brengen conform zijn  gebruikelijke tarieven, met een minimum van €100,00 per geval.
9.  De ondernemer is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van kennelijke vergissingen,  alsmede druk-, zet- of programmeerfouten in zijn correspondentie, catalogi, mailings of op de website. Dergelijke fouten ontheffen hem van de nakomingsplicht en eventuele verplichting tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen de ondernemer niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de ondernemer in het leven roepen.

Artikel 15 – Levering en uitvoering
1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Als de consument om voornoemde reden de overeenkomst ontbindt heeft die consument geen recht op enigerlei vorm van schadevergoeding.
4.  Na ontbinding zoals in het vorige lid bedoeld, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.  Overschrijding van de door de ondernemer opgegeven (leverings)termijn(en), door welke oorzaak dan ook, geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
7.  Indien de consument meerdere producten gelijktijdig (via de website) bestelt, kan het zijn dat deze in meer dan één levering worden uitgeleverd.
8.  Door de ondernemer opgegeven (leverings)termijn(en) zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

Artikel 16 – Wijziging van de overeenkomst
1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen de ondernemer en de consument tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal de ondernemer de consument hierover van tevoren inlichten.
3.  In afwijking van het gestelde lid 2 zal de ondernemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de ondernemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 17 – Duurtransacties c.q. abonnementen: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten en/of digitale inhoud, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten en/of digitale inhoud, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
(a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
(b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
(c)  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten en/of digitale inhoud, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten en/of digitale inhoud, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur:
6.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
7. Het tussentijds geen gebruik meer (willen) maken van (hetgeen geboden c.q. geleverd wordt gedurende) een duurtransactie c.q. abonnement, levert geen rechtsgeldige grond voor het (tussentijds) beëindigen van die duurtransactie c.q. voordat de beëindiging van de duurtransactie c.q. het abonnement op de juiste correcte wijze heeft plaatsgevonden, uitgezonderd al het in deze voorwaarden gestelde inzake herroeping(recht) binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 18 – Duur gebruiksrecht
1. De consument zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de (toegang tot) digitale inhoud en is gehouden om alle van de ondernemer verkregen informatie binnen twee werkdagen na de beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij de consument aanwezige (computer)apparatuur.
2.  De ondernemer en de consument zijn bevoegd de overeenkomst, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn, schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten en/of schade in de volgende gevallen:
(a)  indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
(b)  de consument (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
(c)  de consument onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel de ondernemer zijn activiteiten staakt of liquideert.
3.  Ongeacht het overige bepaalde in de overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:
(a)  openstaande  betalingen;
(b)  intellectuele eigendomsrechten, zie Artikel 21;
(c)  aansprakelijkheid.

Artikel 19 – Betaling
1.  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, overeenkomst op afstand en/of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.  Bij de verkoop van producten of diensten of digitale inhoud aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Voor online aankopen geldt dat deze volledig dienen te zijn betaald alvorens levering zal plaatsvinden, uitgezonderd contributie(s), huurkoop, koop op afbetaling en indien deelbetaling(en) is/zijn overeengekomen.
3.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
5.  Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de consument van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of (enige) andere rechtshandeling nodig c.q. noodzakelijk is c.q. zal zijn.
6.  Onverminderd zijn overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is de ondernemer bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd zijn verplichtingen jegens de consument zonder enige vorm van berichtgeving, sommatie, aanmaning, ingebrekestelling etc. per direct op te schorten, zonder jegens de consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn. Waarbij de betalingsverplichting(en) van de consument ook tijdens de gehele opschorting(speriode) onverminderd blijft/blijven (voort)bestaan c.q. voortduren, zonder dat de ondernemer jegens de consument (achteraf) tot enigerlei vorm van compensatie, verrekening, restitutie, kwijtschelding etc. gehouden zal zijn voor de periode dat de opschorting heeft geduurd.
7.  Indien de consument het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening kan de consument contact met de ondernemer opnemen via de contactpagina op de website. De consument  krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van de ondernemer. Indien het geschil van de consument gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven, conform het hieromtrent gestelde in artikel 11, lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden.
8.  Machtiging doorlopende incasso: Als consument kiest voor (enigerlei vorm van) betaling in termijnen (abonnementsgelden, contributies en alle mogelijke andere vormen van periodieke betaling(en) hieronder meegerekend), geeft hij/zij c.q. de consument daarmee (tevens) toestemming aan ondernemer om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank van consument zodat die bank een bedrag van zijn/haar rekening kan en mag afschrijven en overmaken naar de bankrekening van ondernemer, alsmede aan zijn/haar bank om doorlopend een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht(en) van de ondernemer. Als consument het niet eens is met deze afschrijving(en) kan hij/zij deze laten terugboeken. Consument dient hiervoor binnen de daarvoor gestelde geldige termijn contact op te nemen met zijn/haar bank. Indien consument een onterechte terugboeking doet c.q. door zijn/haar bank laat doen, blijven alle op hem/haar rustende verplichtingen onverminderd van kracht en betekent dat niet dat hij/zij (door deze handeling) op hem/haar rustende verplichtingen niet hoeft na te komen c.q. hij/zij (door deze handeling) daarvan wordt bevrijd en zullen bij niet tijdige nakoming van het verschuldigde, alle kosten 
die ondernemer nodig acht te moeten maken ter verkrijging van al hetgeen hem rechtens toekomt volledig op consument worden verhaald, daaronder mede verstaan maar niet beperkt tot: aan zelfstandige vertegenwoordigers/agenten/affiliates ten onrechte betaalde bedragen, dossier- en administratiekosten, alsmede alle binnen- en buitenrechtelijke (incasso)kosten.
9. Ondernemer heeft het recht de bank van consument 
op te dragen om automatische incasso in te stellen voor rekening van die consument, en geld te innen via automatische incasso wanneer opgedragen door ondernemer.
10. De consument dient indien hij voornemens is automatische of eenmalige incasso(‘s) bij de bank te storneren te allen tijde eerst in overleg te treden met de ondernemer.
11. Als de consument een middels hypnose (inductie) verkregen “herprogrammering” c.q. “(gedrags)wijziging” gedurende het daarbij behorende nog lopende c.q. niet beëindigde programma door (een andere) hypnose (inductie) (met “omgekeerde” instructies) ongedaan maakt c.q. naar de staat laat veranderen zoals hij/deze was voor die “herprogrammering” c.q. “(gedrags)wijziging”, blijven alle op die consument rustende verplichtingen voortvloeiende uit het nog lopende c.q. niet beëindigde programma, ongewijzigd van kracht, ongewijzigd van toepassing en ongewijzigd op die consument rusten c.q. dient de consument deze volledig na te komen tot de beëindiging van het programma op juiste correcte wijze heeft plaatsgevonden, uitgezonderd al het in deze voorwaarden gestelde inzake herroeping(recht) binnen de daarvoor gestelde termijnen. Voorbeeld: Een consument koopt de “Hypnotische Virtuele maagband 2.0 Methode” waarmee hij/zij de hypnotische virtuele maagband plaatst i.c.m. een (bijbehorend) programma met een looptijd van 12 maanden, maar “verwijdert” die maagband middels de “Verwijderen Virtuele Maagband” hypnose (inductie) gedurende de looptijd c.q. voor beëindiging van het programma c.q. de overeenkomst. Dan blijven alle op de consument rustende verplichtingen tot beëindiging van dat programma c.q. de overeenkomst ongewijzigd van kracht, volledig op de consument rusten en dient hij/zij deze stipt na te komen, nadrukkelijk ook al hetgeen hij/zij nog tot beëindiging van dat programma c.q. de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd is c.q. wordt.
12. Wanneer de consument van rechtswege in verzuim is conform en ingevolge het in dit artikel 19 lid 5 gestelde, behoudt ondernemer zich het recht voor om de inning van de factuur c.q. de nog openstaande vordering uit te besteden aan een incassobureau, (gerechts)deurwaarder of andere entiteit die de incasso voor hem kan verrichten. Eventuele extra kosten die voor consument hieruit voortvloeien, komen te allen tijde volledig voor rekening van de consument en kunnen niet op ondernemer worden verhaald worden, ook niet als ondernemer wordt veroordeeld voor rauwelijkse dagvaarding van de consument..

Artikel 20 – Klachtenregeling en verjaring
1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument meent een of meer gebreken te hebben geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, hetgeen schriftelijk of via e-mail dient te gebeuren.
2.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen via e-mail geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.  De consument dient de ondernemer de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat de ondernemer overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat de ondernemer erkent dat de klacht terecht c.q. gegrond is.
3.  De consument dient de ondernemer tenminste 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Deze 4 weken gaan in op de dag dat de ondernemer de ontvangst van de klacht heeft bevestigd via een e-mail naar (het door) de consument (opgegeven e-mailadres).
4.  Indien de ondernemer en de consument niet binnen de in het vorige lid genoemde 4 weken tot een zowel voor de consument als de ondernemer bevredigende oplossing komen, ongeacht de reden en oorzaak, heeft de ondernemer eenzijdig het recht de overeenkomst
 te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn. De ondernemer zal de ontbinding alsdan via een e-mail naar (het door) de consument (opgegeven e-mailadres) berichten aan de consument en, ingeval het de koop van een product, dienst of dgitale inhoud betreft, het van de consument ontvangen aankoopbedrag terugbetalen, of, ingeval het een duurtransactie betreft, (als maximum) de som van alle gedane betalingen in de drie maanden voorafgaand aan de ontbinding, binnen veertien dagen na ontbinding terugbetalen. De consument verklaart zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met al hetgeen in dit lid is gesteld en bepaald.
5.  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen dan wel repareren of de geleverde dienst of digitale inhoud nogmaals om niet leveren of het aankoopbedrag crediteren c.q. terugbetalen. Ingeval de ondernemer kiest voor terugbetalen van het aankoopbedrag zal na de terugbetaling de overeenkomst van rechtswege zijn beëindigd, zonder dat de ondernemer alsdan jegens de consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden zal zijn. De consument verklaart zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met al hetgeen in dit lid is gesteld en bepaald.
6.  Ingeval de ondernemer passend heeft getracht een klacht naar behoren op te lossen, maar de consument desondanks blijft persisteren dat de ondernemer de overeenkomst niet naar behoren nakomt c.q. prestaties en/of zaken van hem blijft eisen waaraan de ondernemer niet bij machte is te voldoen c.q. waarvan redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de ondernemer daaraan voldoet, ongeacht de oorzaak en reden, heeft de ondernemer eenzijdig het recht, uitsluitend en geheel te zijner keuze, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn
, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat de ondernemer tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. M.a.w. de ondernemer is bevoegd en gerechtigd, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn, de overeenkomst te ontbinden indien de consument eisen stelt welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, zonder dat de ondernemer alsdan tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Alsdan zal de ondernemer de consument desbetreffend via e-mail berichten en ingeval de consument een bedrag heeft betaald dat bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, crediteren c.q. terugbetalen.
7.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door de consument schorten de betalingsverplichtingen van consument niet op. De consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en de door de ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
9.  Het in lid 7 bepaalde is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de consument de ondernemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
10.  Voor vragen en/of klachten kan de deelnemer contact opnemen met de de ondernemer via het contactformulier of door HIER te klikken. 

Artikel 21 – Intellectuele eigendomsrechten
1.  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat de ondernemer vervaardigt of verstrekt wat door hem is gecreëerd, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot software, kennisprogramma’s, teksten (in gesproken en geschreven vorm), designs, video’s, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, affirmaties (in gesproken en geschreven vorm), hypnose sessie teksten (in gesproken en geschreven vorm), hypnose programma teksten (in gesproken en geschreven vorm),  hypnose inductie teksten (in gesproken en geschreven vorm), affirmatie teksten (in gesproken en geschreven vorm), teksten in het algemeen (in gesproken en geschreven vorm), andere artistieke werken, etc., komen toe aan de ondernemer.
2.  De ondernemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, Naburige Rechten en overig intellectueel eigendom(srechten).
3.  Onder intellectuele eigendomsrechten worden in deze algemene voorwaarden (mede) verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, naburige rechten en alle andere eventueel van toepassing zijnde (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden, modus operandi, formules, recepten, concepten, alsmede (zowel geschreven als gesproken) hypnose teksten c.q. hypnose inducties.
4.  De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot alle door de ondernemer aangeboden  producten, diensten, digitale inhoud en content zoals bedoeld in artikel 1 lid 15, alsook met betrekking tot de website, volledig berusten en blijven berusten bij de ondernemer, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand, ongeacht het gebruik van in het handelsverkeer gebruikelijke termen als “koop”, “verkoop”, “aanschaf”, “bestel”, etc.
5.  Met uitsluiting van alle andere rechten, heeft de consument uitsluitend het recht om de informatie op de website te consulteren voor zijn/haar eigen persoonlijke privégebruik.
6.  Het is de consument niet toegestaan de in lid 1 genoemde aangelegenheden, noch geheel noch gedeeltelijk, te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen, te reconstrueren of te downloaden, tenzij het louter gaat om privégebruik door de desbetreffende consument in relatie tot het legaal verkregene ingevolge een overeenkomst en conform het gestelde en bepaalde in de “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads”.
7.  Het is de consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij al hetgeen in het kader van de nakoming van de overeenkomst door de ondernemer aan de consument wordt geleverd en/of ter beschikking gesteld en/of toegankelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik door de desbetreffende consument in relatie tot het verkregene en conform het gestelde en bepaalde in de “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads”.
8.  Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming (via e-mail) van de ondernemer, mag de consument geen content  die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren of op enigerlei andere wijze aan derden kenbaar c.q. openbaar maken.
9.  Het is de consument niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer opnamen in beeld en/of geluid te maken tijdens het volgen c.q. bijwonen van een sessie dan wel programma (tijdens samenkomst van de ondernemer en de consument(en) in één ruimte).
10. Het is een ieder, dus ook de consument, uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van elke door de ondernemer in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo voor eender welke commerciële doeleinden c.q. met enig winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer.
11. Een ieder, dus ook de consument, zal bij de in lid 7 genoemde toestemming alle aanwijzingen van de ondernemer nauwgezet opvolgen en de aangegeven grenzen niet overschrijden. Niets van de content van de website alsmede uit onze (periodieke) uitgaves, waaronder elektronische  nieuwsbrieven, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.
12. Een ieder, dus ook de consument, is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade, zowel directe als indirecte, welke de ondernemer en/of met haar geaffilieerde personen lijdt c.q. zal lijden ten gevolge van overtreding van één of meer in (dit) artikel 21 opgenomen bepalingen. Bij overtreding van één of meer bepalingen van (dit) artikel 21 verbeurt elke overtreder, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn,
 een terstond opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,00 exclusief btw per overtreding, onverminderd het recht van de ondernemer volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Het programma en/of de sessie
1.  De ondernemer garandeert niet dat met/door het volgen van een programma en/of sessie het door de consument beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes van (het volgen van) een  programma en/of sessie is mede (voor een heel groot deel) afhankelijk van de inspanning en inzet van de consument. (Zie ook al het dienaangaande gestelde in de Algemene Disclaimer.)
2.  Een programma duurt c.q. wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, tenzij de ondernemer en de consument bij het aangaan van het programma een andere duur c.q. periode overeenkomen. Voor zover de consument niet alreeds tussentijds gedurende de eerste elf maanden (van) het programma heeft opgezegd en/of stilzwijgende verlenging niet uitdrukkelijk is uitgesloten bij het aangaan van het programma, wordt bij/na afloop van een programma dat programma stilzwijgend verlengt voor onbepaalde duur, waarbij de consument alsdan te allen tijde met een opzegtermijn van één maand mag opzeggen, conform het gestelde in artikel 17 lid 5 van deze algemene voorwaarden. De consument dient schriftelijk of middels techniek voor communicatie op afstand (per e-mail) op te zeggen.
3.  De consument dient het programma integraal af te nemen. Het programma kan enkel effectief zijn als het door de consument (met diens volledige inzet) geheel wordt doorlopen en wordt afgemaakt.
4.  (Een overeenkomst tot het volgen van) een programma kan door de consument niet tussentijds worden opgezegd. Indien de consument een lopend programma niet (meer) volgt, dient de consument wel al hetgeen hij nog gedurende de (resterende) looptijd verschuldigd is aan de ondernemer te voldoen, tenzij de consument het programma niet meer volgt door toedoen van de ondernemer.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid
1.  De ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, echter het betreft te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.
2.  De ondernemer is geen medische dienstverlener en alle bij de ondernemer werkzame personen zijn geen arts of anderszins medisch onderlegd, alsmede geen psychiater, psycholoog of diëtist. De ondernemer kan dus ook niet beoordelen wat de gevolgen zijn van de overeenkomst voor de gezondheid van de consument. Uitlatingen van de ondernemer, in welke vorm dan ook, hebben geen medische betekenis of strekking en mogen ook niet als zodanig worden opgevat, geduid of geïnterpreteerd.
3.  De ondernemer, alle bij hem werkzame personen, alsmede de website zijn geen alternatief voor het raadplegen van een arts c.q. medisch dienstverlener en/of het volgen of niet-volgen van eender welke medische behandeling en/of het opvolgen of niet-opvolgen van eender welk medisch advies.
4.  Alle door de ondernemer, om niet of betaald en op eender welke wijze, aangeboden c.q. geleverde c.q. ter beschikking gestelde c.q. toegankelijk gemaakte digitale inhoud en overige hypnose gerelateerde content, informatie en adviezen zijn en bieden geen medisch(e) geneeskundig(e) handelen c.q. behandeling, mogen niet als zodanig gebruikt en/of geïnterpreteerd worden, zijn geen vervanging voor eender welk(e) medische behandeling en/of medicijngebruik en mogen niet gebruikt worden (als advies) om te beginnen of te stoppen met een medische behandeling en/of medicijngebruik.
5.   De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de consument, uit welken hoofde dan ook, is en blijft in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door een verzekering is gedekt, of de ondernemer geen desbetreffende verzekering heeft, is en blijft de aansprakelijkheid van de ondernemer te allen tijde beperkt tot de door de consument op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding c.q. factuurbedragen voor een periode van drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
6.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade aan de zijde van de consument welke voortkomt uit of op enige andere wijze gerelateerd is aan een reeds voor c.q. bij het aangaan van de overeenkomst bij de consument aanwezige psychische en/of aanwezige fysieke aandoening, waaronder mede maar niet beperkt tot elke vorm van overgewicht, ook ingebeelde c.q. niet-feitelijk aanwezig overgewicht, als aandoening dient te worden aangemerkt. De bewijslast van niet-aanwezigheid van enigerlei aandoening op het moment van aangaan van de overeenkomst ligt te allen tijde geheel, uitsluitend en eenzijdig bij de consument. (Dit lid 6 staat in bijzondere conjunctie met artikel 7 lid 14 van deze algemene voorwaarden.)
7.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van de consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële/ideële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van door de ondernemer geleverde of (om niet of betaald) ter beschikking gestelde (hypnose gerelateerde) digitale inhoud, sessie(s) en programma(‘s), alsmede het gebruiken of niet-gebruiken van op de website gepubliceerde content. Elke vorm van gebruik of niet-gebruik door de consument van door de ondernemer geleverde of (om niet of betaald) ter beschikking gestelde (hypnose gerelateerde) digitale inhoud, sessie(s), programma(’s) en op de website gepubliceerde content geschiedt te allen tijde geheel en uitsluitend voor risico en verantwoording van de (gebruikende c.q. niet-gebruikende) consument. (Dit lid 7 staat in bijzondere conjunctie met artikel 7 lid 14 van deze algemene voorwaarden.)
8.  De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de consument indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
–    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
–    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.  De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden voor indirecte schade.
11.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikte.
12.  De ondernemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
(a) een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 24 van deze algemene voorwaarden;
(b) enige daad of nalatigheid van de consument.
13. De ondernemer is niet aansprakelijk voor alle gevolgen en/of enigerlei vorm van schade, ontstaan door het niet of te laat verstrekken van informatie, documenten en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste, onvoldoende of onvolledige informatie, documenten en/of instructies door de consument.
14.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.
15.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de ondernemer is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de ondernemer kenbaar behoorde te zijn.
16.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met c.q. ingevolge het gebruik van het product door (bijvoorbeeld) verkeerd of ondeskundig gebruik, hiermee worden andere oorzaken niet uitgesloten.
17.  Indien de consument of derden wijziging(en) aanbrengt in het door de ondernemer geleverde, sluit de ondernemer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade in welke vorm dan ook.
18.  In geen geval is de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de consument het product, dan wel de hypnose gerelateerde) digitale inhoud, dan wel de sessie(s), dan wel het programma heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
19.  De consument zal de ondernemer, zijn leidinggevende ondergeschikten, alsmede door hem ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door de consument van door de ondernemer geleverde producten en/of diensten en/of digitale inhoud en/of de website.
20.  Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. De ondernemer is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.
21. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door de ondernemer, is de ondernemer niet aansprakelijk. De consument vrijwaart de ondernemer tegen alle aanspraken van hemzelf en derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
22.  Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
23.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de Website of links naar websites van derden op de website of het gebruik van andere technische faciliteiten.
24. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de website of de op de website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.
25.  De informatie op de website en binnen de overige diensten van de ondernemer is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door de ondernemer samengesteld. De ondernemer is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid/schuld.
26.  Ondernemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a) 
een gebeurtenis, die in feite buiten ondernemer’s macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 24;
b) 
enige daad of nalatigheid van de deelnemer.
27.  Ondernemer
 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de consument die verband houdt met het beluisteren, toepassen, volgen of gevolgd hebben van digitale inhoud.
28. Consument
 is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zij/haar eigen gedrag en de consequenties hiervan.
29. Ondernemer
is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de consument van de inhoud van digitale inhoud, beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, adviezen, aanwijzingen, instructies, kortom alle mogelijke uitlatingen van de ondernemer in welke vorm dan ook gedaan en aan wie dan ook. Bij de geringste twijfel dient de consument te allen tijde (eerst) aanvullende informatie, uitleg en toelichting te vragen aan de ondernemer middels het contactformulier of door HIER te klikken.
30.  Consument is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheidssituatie. Indien consument twijfelt of het door ondernemer aangebodene c.q. van hem gekochte goed voor hem/haar is, dan dient consument te allen tijde (vooraf) advies in te winnen bij een arts alvorens tot aanschaf c.q. gebruik c.q. toepassing over te gaan. Het utiliseren van digitale inhoud, gebruiken c.q. toepassen van door ondernemer geleverde zaken, diensten of anderszins, alsmede het vragen van advies aan de ondernemenr dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts. Ondernemer is geen arts of medisch specialist.
31.  Ondernemer
is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten, hieronder mede begrepen maar niet beperkt tot internet(verbindingen).
32. Ondernemer
kan door de consument niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit door de ondernemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen, en/of geleverde diensten en/of geleverde digitale inhoud niet voldoet aan de verwachtingen van de deelnemer. Resultaten zullen van persoon tot persoon verschillen in zowel positieve als negatieve zin.
33.  Ondernemer
is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
34.  
Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot (maximaal) het bedrag dat de consument betaald heeft voor hetgeen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
35.  D
e in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
36.  
Alle aanspraken jegens ondernemer die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij ondernemer zijn ingediend, vervallen door verjaring.
37.  De consument gaat er (reeds nu voor alsdan) onvoorwaardelijk, onherroepelijk en volledig mee akkoord dat hij/zij de ondernemer te allen tijde geheel vrijwaart, en niet c.q op geen enkele wijze aansprakelijk kan stellen in het geval hij zich niet volledig conformeert aan c.q. gedraagt naar c.q. houdt aan al het in deze Algemene Voorwaarden gestelde.
38. De consument verklaart zich uitdrukkelijk, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met al hetgeen in dit artikel 23 is gesteld en bepaald inzake de aansprakelijkheid en vrijwaring van de ondernemer jegens (hem als) consument, expliciet ook met alle beperkingen en  alle uitsluitingen van diens aansprakelijkheid jegens (hem als) consument, voor zover de wet dat toestaat en alles in de meest ruime zin.
39. De consument is volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of andere ongemakken die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik c.q. toepassing van hetgeen hij/zij heeft verkregen van (of via) ondernemer.
40. Consument die een bestelling plaatst c.q. een koop doet bij ondernemer, ontslaat ondernemer onherroepelijk, onvoorwaardelijk,  volledig van alle verantwoordelijkheden – zowel medische c.q. geneeskundige als alle andere – die voortvloeien uit het kopen c.q. gebruiken c.q. toepassen van het bestelde c.q. gekochte.
41. De consument vrijwaart de ondernemer te allen tijde van (elke vorm van) claims van hem-/haarzelf en derden ingevolge zowel direct als indirecte schade voor zover de wet dat toestaat, alles in de meest ruime zin ten gunste van ondernemer te interpreteren, waarmee consument zich (reeds nu voor alsdan) uitdrukkelijk onherroepelijk, onvoorwaardelijk, volledig akkoord verklaard.

Artikel 24  – Overmacht
1.  De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen enige verplichtingen jegens de consument indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht c.q. van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Zonder uitsluiting van andere vormen van overmacht, wordt in deze algemene voorwaarde onder overmacht onder andere mede verstaan:
(a) Een tekortkoming van de toeleveranciers, energieleveranciers, hostingproviders, etc. van de ondernemer.
(b) Onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
(c) Belemmeringen als gevolg van de door de consument benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.
(d) Werkstakingen in het bedrijf van de ondernemer of van derden (waar de ondernemer afhankelijk van is voor de correcte uitvoering c.q. nakoming van de overeenkomst).
(e) Brand in het bedrijf van de ondernemer of van derden (waar de ondernemer afhankelijk van is voor de correcte uitvoering c.q. nakoming van de overeenkomst).
(f) Ongeval of ziekte (van de ondernemer en/of zijn personeel).
(g) Denial of Services (DoS) aanvallen.
(h) Door d ondernemer onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de ondernemer afhankelijk is.
2.  Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van de ondernemer komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove nalatigheid/schuld, van personen, van wie de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkliedenuitsluiting; in-, uit- en/of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storingen in de productie; natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
3.   Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de consument het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat de ondernemer tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
4.   Indien de ondernemer door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
5. Als een omstandigheid intreedt, nadat de ondernemer zijn verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft de ondernemer nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.
6.  Als de ondernemer op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft hij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en/of (eventueel) reeds ontvangen (deel)betalingen niet te crediteren c.q. restitueren. Hetzelfde geldt indien de ondernemer slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen. De consument is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.
7. Het in artikel 20 lid 5 gestelde: “Ingeval de ondernemer passend heeft getracht de klacht naar behoren op te lossen, maar de consument desondanks blijft persisteren etc.”, dient formeel en juridisch geïnterpreteerd en behandeld te worden als overmacht.

Artikel 25 – Advisering
Alle door de ondernemer gegeven adviezen, gedeelde kennis en door de ondernemer verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door de ondernemer te leveren producten, diensten en digitale inhoud zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en worden door de ondernemer verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. De ondernemer verleent daarbij geen enkele garantie. (Dit artikel staat in bijzondere conjunctie met artikel 23 lid 2, lid 4, lid 13, lid 21 en lid 24 van deze algemene voorwaarden.)

Artikel 26 – Geheimhouding
1.  De ondernemer en de consument zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle informatie die  c.q. al hetgeen dat in het kader van de uitvoering c.q. nakoming van de overeenkomst door de ondernemer aan de consument wordt geleverd en/of ter beschikking gesteld en/of toegankelijk gemaakt c.q. alle informatie die de consument ontvangt ingevolge (de uitvoering c.q. nakoming van) de overeenkomst, is te allen tijde (strikt) vertrouwelijk en dient dienovereenkomstig door de consument te worden gebruikt en behandeld. De ondernemer en de consument  zullen elke vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de ondernemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de ondernemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de consument niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3.  Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden verkregen worden door de ondernemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
4. Het niet volledig nakomen van de geheimhoudingsplicht c.q. schending van de geheimhouding door de ondernemer of de consument kan leiden tot een eis tot schadevergoeding van zowel directe als indirecte schade van de benadeelde partij, alsmede strafrechtelijke vervolging.

Artikel 27 – Regels voor het gebruik van inloggegevens en verantwoordelijkheid
1. De consument dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn inloggegevens en/of op enigerlei wijze toegang verschaffen aan derden tot met inloggegevens beveiligde zones van de website en/of (een deel van) de aan de consument via beveiligde zones geleverde digitale inhoud en/of andersoortige via beveiligde zones van de ondernemer verkregen informatie voortvloeiende uit en/of samenhangende met de overeenkomst, zowel betaald als gratis.
2. De consument zal al zijn inloggegevens strikt persoonlijk en geheimhouden voor derden en op dusdanige wijze beheren en bewaren dat deze niet toegankelijk zijn voor derden.
3. 
Inloggegevens zijn altijd strikt persoonlijk, persoonsgebonden en strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming van de ondernemer is het de consument verboden de door de ondernemer verschafte inloggegevens aan derden over te dragen of kenbaar te maken.
4. De consument is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en juist gebruik van zijn inloggegevens en moet elk misbruik van zijn inloggegevens voorkomen.
5. Indien de consument vaststelt dat zijn inloggegevens ongewild doorgegeven zijn aan onbevoegden en/of derden, of dat er eventueel misbruik van  zijn inloggegevens wordt  c.q. kan worden gemaakt, moet de consument de ondernemer hiervan onverwijld in kennis stellen. De ondernemer moet dan vervolgens de desbetreffende inloggegevens blokkeren.
6. Niettegenstaande het voorgaande kan de ondernemer noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke inloggegevens, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7. Ingeval de ondernemer (poging tot) enigerlei frauduleus handelen met inloggegevens en/of enig andere vorm van misbruik van rechten c.q. onrechtmatige daad constateert of vermoedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot toegang tot met inloggegevens beveiligde zones van de website door onbevoegde derden, heeft hij het recht de toegangsrechten van de consument via wiens inloggegevens c.q. account dat plaatsvindt, terstond en met directe ingang te blokkeren, en deze blokkade te handhaven zolang hij dat nodig acht om zijn rechten te beschermen en ter voorkoming of beperking van verdere schade. De blokkade zal alsdan steeds voortduren totdat alle verdachte handelingen volledig zijn onderzocht en pas worden opgeheven als uit het onderzoek duidelijk blijkt dat geen (poging tot) frauduleus handelen en/of misbruik van rechten heeft plaatsgevonden.
8. Ingeval de ondernemer een account ten onrechte heeft geblokkeerd, zal hij de consument financieel compenseren voor elke dag dat diens account onnodig geblokkeerd is geweest, met een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat die consument voor die periode van het niet kunnen gebruiken van zijn account aan de ondernemer heeft betaald of nog verschuldigd is. Een ten onrechte blokkering kan geen aanleiding zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.  De ondernemer behoudt zich het recht voor om op elk (door hem gewenst) ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de consument tot de met inloggegevens beveiligde zones van de website te annuleren of te beperken door zijn inloggegevens te blokkeren, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering (eerst) nodig is c.q. zal zijn.

10. Ingeval de consument willens en wetens enige vorm van frauduleus handelen c.q. een onrechtmatige daad jegens de ondernemer op enigerlei wijze pleegt of faciliteert of heeft gefaciliteerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot handelingen zoals bedoeld in lid 1 en lid 7, verliest die consument per direct alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verbeurt hij elk (vooruit)betaald tegoed, maar blijven al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende plichten onverminderd van kracht en op hem rusten, tevens heeft de ondernemer alsdan het eenzijdig recht om, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn
, de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, alsmede het recht alle voor hem uit het frauduleus handelen c.q. de onrechtmatige daad voortvloeiende schade, met inbegrip van alle eventuele binnen- en buitengerechtelijke kosten die hij nodig vindt te maken ter verkrijging van zijn recht, volledig op de frauderende consument te verhalen, met een niet voor rechterlijke matiging vatbaar forfaitair bepaald minimum van € 2500,00, onverminderd zijn recht op een hogere schadevergoeding indien de schade meer bedraagt en vervolging op basis van het strafrecht en het burgerlijk recht.

Artikel 28 – Persoonsgegevens
De ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met zijn privacy beleid conform het op de website gepubliceerde Privacy Statement

Artikel 29 – Gratis abonnement op nieuwsbrief en andere berichtgevingen
Wanneer de consument zijn e-mailadres invult c.q. achterlaat op de website, eender om welke reden en op welke pagina, of zich aanmeldt via Facebook of een ander sociaal media platform, geeft hij de ondernemer (tevens) toestemming om op regelmatige basis via dat e-mailadres, alsmede diens social media account(s), gratis elektronische nieuwsbrieven zoals bedoeld in artikel 8 lid 3, naar hem te sturen tot het moment dat hij zich hiervoor afmeldt.

Artikel 30 – Beveiliging en internet
De ondernemer zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de consument via de website ingevoerde gegevens, maar de ondernemer kan ter zake geen garantie geven, aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt en kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld, uitgezonderd opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 31 – Digitale downloads
1.  Indien de consument, krachtens (door hem) legaal verkregen rechten (voortvloeiend uit de overeenkomst), via de website digitale bestanden download, waaronder begrepen maar niet beperkt tot digitale inhoud, zijn naast de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene disclaimer tevens de “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads” (als aanvullende voorwaarden) van toepassing, welke zijn gepubliceerd c.q. te lezen op https://www.hypnobese.nl/algemene-voorwaarden-digitale-inhoud-en-downloads of door hier te klikken op deze link.
2. Wanneer de ondernemer downloadbare bestanden aanbiedt, zal het gebruik van deze bestanden onderworpen zijn aan alle voorwaarden zoals te lezen op https://www.hypnobese.nl/algemene-voorwaarden-digitale-inhoud-en-downloads of door hier te klikken op deze link.
3. Downloadbare c.q. gedownloade bestanden, zoals bijvoorbeeld (hypnose gerelateerde) digitale inhoud, zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik door de desbetreffende legale consument. Elk ander gebruik kan vervolgd worden op basis van het strafrecht en het burgerlijkrecht. De dwingende rechten van de consument  blijven onaangetast binnen het specifieke toepassingsgebied van de wet, zoals die van toepassing is op een bepaald territorium.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het downloaden van databestanden en/of het gebruik van gedownloade databestanden.

Artikel 32 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. De ondernemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (terstond en met directe ingang) te ontbinden, zonder dat daartoe (enigerlei vorm van) ingebrekestelling, aanmaning, bevel of soortgelijke daad van rechtsvervolging en zonder dat tussenkomst van de rechter, andere formaliteit of bewijsvoering nodig is c.q. zal zijn,
 indien:
–    de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
–    na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen;
–    de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
–    door de frauduleuze gedragingen aan zijde van de consument, waaronder mede bedoeld maar niet beperkt tot gedragingen zoals bedoeld in artikel 27 lid 1, lid 7 en lid 9 van deze Algemene voorwaarden, niet langer van de ondernemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan worden gevergd dat hij de overeenkomst zal nakomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
–    de consument de ondernemer en/of diens medewerkers c.q. personeel ongewenst behandelt, dat kan zijn tijdens persoonlijk contact of via telefoon, mail etc. in de vorm van belediging, intimidatie, agressief taalgebruik, bedreiging, verbaal en/of fysiek geweld etc., of eigendom van de ondernemer beschadigt (N.B. de bewering van de ondernemer dat iets dergelijks heeft plaatsgegrepen (en de wijze waarop) volstaat als voldoende c.q. afdoende wettelijk bewijs dat dat daadwerkelijk zo heeft plaatsgevonden, daarentegen ligt de bewijslast bij de consument dat iets dergelijks niet heeft plaatsgegrepen c.q. de bewering van de ondernemer onjuist is, waarmee de consument zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord verklaart);
–    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk  of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan, hieronder mede mede begrepen maar niet beperkt tot nog openstaande facturen en alle overige nog verschuldigde bedragen, zoals (nog niet betaalde) resterend termijnen van programma’s.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de ondernemer op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de ondernemer op de consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 33 – Website en gebruiksvoorwaarden
1.  Ondernemer garandeert niet dat de website zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd c.q. hersteld.
2.  Ingeval de website, al dan niet door overmacht, tijdelijk niet operationeel is, ongeacht de reden c.q. oorzaak en ongeacht de duur, levert dat geen rede op tot enigerlei vorm van schadevergoeding of compensatie van zijdens de ondernemer aan de consument en ook geen grond c.q recht tot ontbinding van de overeenkomst.
3.  Ondernemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website of deze (tijdelijk) van het world wide web los te koppelen c.q. (definitief) van het world wide web te verwijderen.
4.  Alle op de website getoonde c.q. aanwezige afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie, “opvrolijking” en aankleding van de website, niet als voorbeeld van behaalde resultaten en/of mogelijk te behalen resultaten, en deze zijn ook zeker niet bedoeld als enige vorm van advies en/of aanmoediging en/of aanzetten tot enig handelen en/of wijzigen van handelen c.q. gewoontes(s). Aan op de website getoonde c.q. aanwezige afbeeldingen, hieronder mede begrepen maar niet beperkt tot “voor-en-na-afvallen-afbeeldingen” van personen, kunnen geen rechten worden ontleent door consument of wie dan ook.
5.  Bij gebruik van de website dient de consument zich te gedragen en op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
6.  Het niemand toegestaan, dus ook niet consument, de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
7.  Het is de consument niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van de ondernemer en/of derden wordt aangetast dan wel daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
8. De consument doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om geen virussen, wormen en/of andersoortige vernietigende c.q. schade toebrengende onderdelen via de website te verspreiden en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die ontstaat door het niet voldoen aan deze voorwaarde.
9. De consument gebruikt de website en content uitsluitend voor zijn/haar eigen persoonlijke privédoeleinden.

Artikel 34 – De website, jurisdictie en vigerend recht
De website en de daarop aanwezige content, digitale inhoud en digitale downloads zijn uitsluitend bedoeld voor en gericht op Nederland c.q. grondgebied waar Nederlands recht vigeert. De ondernemer staat niet in voor de geschiktheid van de website en de daarop aanwezige content, digitale inhoud en digitale downloads voor weergave en downloaden elders ter wereld. De consument  die vanuit en ander land toegang neemt tot de website is zelf verantwoordelijk voor de conformiteit met de lokale wetgeving. De toegang tot de website en de daarop aanwezige content, digitale inhoud en digitale downloads is uitdrukkelijk verboden vanuit landen waar deze content en/of digitale inhoud en/of digitale downloads als onwettig worden beschouwd.

35. Iedere vorm van korting(sacties), reclame(acties) etc. die op enigerlei voordelig is voor c.q. voordeel biedt aan de consument kan te allen tijde op elk moment, dus ook tussentijds c.q. voor expiratiedatum van (lopende) korting(sacties), reclame(acties) etc, zonder voorafgaande berichtgeving aan wie dan ook met onmiddellijke ingang worden gewijzigd of zelfs volledig worden beëindigd, zonder dat de consument daardoor enig recht krijgt op compensatie en/of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 36 – Facebookpagina (en andere Sociale Media)
1.  Op het gebruik van Facebook zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing.
2.  Het gebruik van Facebook geschiedt te allen tijde uitsluitend en volledig voor risico van de consument.
3.  Het is de consument uitsluitend toegestaan deel te nemen aan de Facebookpagina met zijn/haar eigen persoonlijke Facebook profiel.
4.  De consument mag en zal geen content op de Facebook pagina plaatsen die:
– in strijd is met nationale en/of internationale wet- en regelgeving;
– in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
– de (intellectuele eigensdoms)rechten schendt van de ondernemer en/of derden;
– het gebruik van internet door anderen, waaronder ondernemer, kan beïnvloeden of verhinderen;
– schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, gewelddadige, racistische, opruiende, haatdragende uitingen;
– vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt, zoals maar zeker niet beperkt tot, het hieromtrent gestelde en bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, privé gegevens van natuurlijke personen en alles wat  in het kader van en tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door de ondernemer aan de consument is verstrekt en/of toegankelijk gemaakt, zowel materieel als immaterieel.
5.  Het is de consument niet toegestaan:
– foto’s en/of video’s van herkenbare personen op de Facebookpagina te plaatsen die voor die plaatsing geen toestemming hebben gegeven;
– met gebruik van de Facebookpagina personen te stalken, te pesten, uit te schelden, te bedreigen, lastig te vallen, belachelijk te maken, te intimideren of anderszins negatief te bejegenen c.q. behandelen;
– Facebook content die door andere consument|(en) op de Facebookpagina is geplaatst, openbaar te maken of op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken. Deze content dient te allen tijde strikt vertrouwelijk te worden behandeld.
6.  Het is de consument niet toegestaan de Facebookpagina voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Facebook pagina door de ondernemer aan de consument ter beschikking is gesteld, waaronder het gebruik van de Facebookpagina voor commerciële doeleinden.
7.  Als een consument een anoniem profiel heeft, is dat profiel geverifieerd door de ondernemer.
8.  Elke consument die vragen heeft over het gebruik van de Facebookpagina kan contact opnemen met de ondernemer via het contactformulier of door HIER te klikken.
9.  Ondernemer heeft te allen tijde het recht om door de consument op de Facebookpagina geplaatste content van de Facebookpagina te verwijderen zonder opgaaf van reden of uitleg aan wie dan ook.
10.  Ondernemer heeft te allen tijde het recht om een consument van de Facebookpagina te verwijderen indien die consument in strijd  met dit artikel en/of overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld.
11.  Voor alle andere sociale media waarop ondernemer een of meer accounts heeft  en acteert, gelden exact dezelfde voorwaarden. Daarbij dient dan wel telkens het woord “Facebookpagina” te worden vervangen door het passende c.q. van toepassing zijnde woord voor het desbetreffende sociale medium.

Artikel 37 – Blokkeren account
Indien de consument in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens de ondernemer handelt, dan is de consument aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de ondernemer daardoor lijdt en is de ondernemer gerechtigd het account van de deelnemer c.q. de toegang tot de website per direct te blokkeren gedurende een uitsluitend door de ondernemer te bepalen tijdspanne, welke ook voortdurend kan zijn.

Artikel 38 – Aanvullende en/of afwijkende bepalingen
1.   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk of via techniek voor communicatie op afstand (via e-mail) te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.   Naast de onderhavig algemene voorwaarden is (al het gestelde en bepaalde in) de Algemene Disclaimer integraal van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, op elke (op eender welke wijze) tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, op elke bestelling van de consument bij de ondernemer en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen de ondernemer en de consument.
3.   De consument verklaard zich uitdrukkelijk, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Disclaimer op elke overeenkomst en elke andersoortige rechtsbetrekking die hij aangaat met de ondernemer, alsmede met al het daarin gestelde en bepaalde inzake het beperken en uitsluiten van de aansprakelijkheid van de ondernemer jegens hem/de consument.
4.  Indien één of meerdere bepalingen in de algemene disclaimer op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of (vernietigd mochten) worden, dan blijven de overeenkomst en het overigens in de algemene disclaimer bepaalde volledig en ongewijzigd in stand en van toepassing. De ondernemer en de consument zullen alsdan onverwijld in overleg treden teneinde zo snel mogelijk nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen en zoveel mogelijk dient te worden benaderd.
5.  Voor het geval dat naast de onderhavige algemene voorwaarden tevens aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
6. De consument kan geen enkel recht ontlenen aan alles wat de ondernemer kosteloos (online) ter beschikking stelt c.q. ter hand stelt c.q. schenkt aan de consument. Het gebruik daarvan c.q. van kosteloze cadeaus geschiedt te allen tijde geheel en uitsluitend voor risico van de ontvangende c.q. gebruikende consument. De (op de website genoemde) prijs c.q. de financiële waarde in het commerciële verkeer van het kosteloos ter beschikking gestelde c.q. ter hand gestelde c.q. geschonkene kan door de consument niet worden geclaimd om 
in geld aan hem/haar te worden uitbetaald door de ondernemer, kan niet worden ingewisseld voor iets anders wat de ondernemer levert, kan niet worden gebruikt als ruilmiddel en kan niet worden gebruikt voor/bij enigerlei verrekening met/van hetgeen de consument verschuldigd is aan de ondernemer.
7. Alles wat op de website als “cadeau” wordt genoemd, geldt (en dient te worden gezien) als gratis aanvulling op een duurtransactie c.q. abonnement en mag door de consument gebruikt worden gedurende de looptijd en eventuele verlenging van de bijbehorende duurtransactie c.q. het abonnement en zolang de consument alle op hem/haar rustende verplichtingen jegens de ondernemer stipt nakomt. Dit geldt niet voor door de ondernemer aan de consument geleverde c.q. ter hand gestelde fysieke zaken, deze mogen worden beschouwd als geschonken en na beëindiging van duurtransactie c.q. het abonnement door de consument worden behouden.

Artikel 39 – Geen medische diensten 
De ondernemer en alle voor en met de ondernemer (samen)werkende c.q. geaffilieerde personen zijn geen artsen, psychiaters, psychologen, diëtisten of andere medische professionals. Er worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten of voedingsadviezen geleverd. Alle sessies, zowel offline als online, zijn gebaseerd op in het metier van in de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. 

Artikel 40 – Beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid
De in deze Algemene Voorwaarden – Consumenten Versie bedongen beperking(en) en uitsluiting(en) van aansprakelijkheid geldt/gelden niet voor zover schade het gevolg is van 
opzet of grove nalatigheid/schuld van de ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten, ongeacht wat in andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden is gesteld c.q. bedongen.

Artikel 41 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.  Van toepassing is steeds de versie van de(ze) algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de consument na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
2.  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert te allen tijde boven vertalingen daarvan. Wanneer er zich een geschil voordoet in verband met een begrip of bepaling uit deze algemene voorwaarden, zal het Nederlands en alleen het Nederlands de taal van uitleg zijn.
3.  Zowel de ondernemer als de consument zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4.  Op alle overeenkomsten en andersoortige rechtsbetrekkingen tussen de ondernemer en de consument, alsook op deze algemene voorwaarden, de op de website gepubliceerde algemene disclaimer en alle (eventuele) aanvullende voorwaarden, alsmede alle op de website gepubliceerde content, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Bij elke vorm van geschil tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
5.  Internationale verdragen die op enigerlei wijze werking (kunnen) hebben op de overeenkomst en/of andersoortige rechtsbetrekking tussen de ondernemer en de consument , waarvan de werking tussen de ondernemer en de consument kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
6.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten en/of andersoortige rechtsbetrekkingen tussen de consument en de ondernemer worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de ondernemer is gelegen. De consument heeft één  maand de tijd nadat de ondernemer zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Laatste wijzigings- en publicatiedatum: 23 mei 2020.

Bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie KLIK HIER.
Voor kennisname c.q. het lezen van de Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads KLIK HIER.
Voor kennisname c.q. het lezen van de Algemene en Medische Disclaimer KLIK HIER.
Voor kennisname c.q. het lezen van het Privacy beleid KLIK HIER.

==============================================
===============================================

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[e-mailadres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Postcode en Woonplaats consument(en)]
[Telefoon- of gsm-nummer consument(en)]
[E-mailadres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is en invullen wat wel van toepassing is c.q. gevraagd wordt.

=================================================
=================================================

Protected by COPYSCAPE do not copy

Top