Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads

Door deze website (www.hypnobese.nl) te gebruiken, gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, onze Algemene Voorwaarden – Consumenten versie,  onze Algemene Disclaimer, ons Privacy beleid en het gebruik van cookies.

Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads

In deze “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads” worden dezelfde definities gebruikt zoals genoemd en gedefinieerd in de “Algemene Voorwaarden – Consumenten versie, Artikel 1”, welke te lezen zijn op https://www.hypnobese.nl/algemene-voorwaarden/ of door HIER te klikken.

Naast deze deze “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads” zijn tevens de “Algemene Voorwaarden – Consumenten versie” en de “Algemene Disclaimer” integraal van toepassing op elke overeenkomst waarbij in het kader van de uitvoering c.q. nakoming van die overeenkomst digitale inhoud wordt beluisterd (en bekeken) en/of een of meer downloads worden gedownload.

Bestandsformaten en afspeelapparatuur
De ondernemer levert geluidsbestanden in het mp3 formaat en videobestanden in het mp4 formaat. De consument dient zelf te zorgen voor c.q. is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over (computer)apparatuur c.q. hardware c.q. afspeelapparatuur die geschikt is om dergelijke bestandsformaten te kunnen beluisteren c.q. bekijken c.q. afspelen.

Sommige content c.q. delen van de website zijn minder of zelfs niet geschikt om te worden bekeken op kleine schermpjes zoals smartphones e.d. Bepaalde content, digitale inhoud en (onder)delen van de website hypnobese.nl, waaronder de Turbo-Afslank-Versneller en het Turbo-Afslankschema, andere content, digitale inhoud en (onder)delen van de website hypnobese.n niet uitgesloten, kunnen het beste bekeken worden op een zo groot mogelijk(e) (desktop) monitor c.q. scherm. Op smartphones en andere kleine schermpjes worden deze content, digitale inhoud en (onder)delen van de website hypnobese.nl, zoals bv. de Turbo-Afslank-Versneller en het Turbo-Afslankschema, soms gedeformeerd of onleesbaar of zelfs niet weergegeven, waardoor de informatie, het overzicht en de samenhang verloren (kunnen) gaan.  De consument dient zelf te zorgen voor c.q. is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over (computer)apparatuur c.q. hardware c.q. afspeelapparatuur die geschikt is om dergelijke content, digitale inhoud en (onder)delen van de website hypnobese.nl te kunnen beluisteren c.q. bekijken c.q. afspelen

De consument dient aan alle hiernavolgende eisen te voldoen om digitale inhoud te mogen beluisteren en/of download(s) te mogen downloaden via c.q. van de website:
· hij mag downloads alleen gebruiken zoals is vastgesteld in de gebruiksrechten (zie verder);
· hij dient onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord te zijn c.q. gaan met deze “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads” alsmede de “Algemene Voorwaarden – Consumenten versie” en de “Algemene Disclaimer“.

Licentie c.q. gebruiksrechten algemeen
De ondernemer verleent de consument een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, strikt persoonlijke licentie om legaal verkregen download(s) gedurende de periode waarvoor de consument het verschuldigde voor het gebruik tijdig en volledig aan de ondernemer heeft betaald, te gebruiken voor het doel en op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald, waarbij geen overdracht van enig intellectueel eigendom(srecht) dat de ondernemer toekomt tot stand komt, ongeacht het eventueel gebruik van termen als “koop”, “verkoop”, “aanschaf”, “bestel”, etc.

De consument mag op geen enkele wijze, niet gratis en niet betaald, en in geen enkele vorm toegang verschaffen tot (gebruik) van de door hem gedownloade downloads aan wie dan ook verlenen, noch op enigerlei wijze toegang verlenen c.q. mogelijk maken tot digitale inhoud binnen de voor hem toegankelijke beveiligde delen van de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot het door de ondernemer geleverde c.q. ter beschikking gestelde c.q. toegankelijk gemaakte berusten bij de ondernemer en zijn leveranciers. De download(s) wordt c.q. worden niet aan de consument verkocht, maar onder licentie verstrekt. De ondernemer staat de consument slechts toe de download(s) te kopiëren, downloaden, installeren, gebruiken of anderszins te profiteren van de functionaliteit of intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.

Gebruiksrechten hypnosedownloads
Consument mag aangeschafte hypnosedownloads:

·         3 keer downloaden (voor het geval u uw hypnose downloads verliest of op meerdere afspelers wilt gebruiken) 
·         Ongelimiteerd afspelen op uw computer(s), mobiele telefoon, iPhone, iPod, iPad of ander voor MP3 en MP4 geschikt afspeelapparaat.
·         10 keer op CD branden met Windows Media Speler versie 10 voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.
·         10 keer overzetten naar een geschikte draagbare speler.
·         Onbeperkt opslaan op een ander opslag medium bij wijze van backup (Let op: u mag geen backups maken van uw licenties)

Niet toegestaan gebruik van downloads
·         Het is niet toegestaan om kopieerbeveiligingen of systemen ter beperking van gebruik die van toepassing zijn op downloads te reverse engineeren, veranderen of omzeilen.
·         Het is niet toegestaan om downloads af te spelen en/of te branden en opnieuw te digitaliseren.
·         Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren.
·         Het is niet toegestaan om de downloads te gebruiken in combinatie met content van derden (bijvoorbeeld als geluid voor een film of voor beeld voor een video clip).
·         Het is niet toegestaan om downloads commercieel te exploiteren (ook niet gebundeld met, of overgezet op, hardware).
·         Het is niet toegestaan om downloads op een ander opslagmedium op te slaan om op andere hardware af te spelen.

De consument gaat er onvoorwaardelijk onherroepelijk volledig mee akkoord dat hij de ondernemer te allen tijde volledig vrijwaart, en niet aansprakelijk kan stellen in het geval hij zich niet conformeert aan het in deze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads gestelde.

Bij niet-nakoming door de consument van een of meer op hem rustende verplichtingen, heeft de ondernemer het recht alle daardoor voor hem (de ondernemer) ontstane directe en indirecte schade op die  consument te verhalen inclusief alle binnen- en buitengerechtelijk kosten die ondernemer nodig acht te moeten maken teneinde zijn recht te krijgen c.q. de door hem totaal geleden schade inclusief alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten op die niet-nakomende consument te verhalen en volledig vergoed te krijgen. Het minimum (forfaitair) (schade)bedrag bedraagt €1000,- (zegge: duizend euro) per niet-nagekomen verplichting, waarbij de ondernemer te allen tijde het recht heeft c.q. behoudt een hogere schade(vergoeding) te eisen ingeval de schade meer bedraagt dan €1000,- (zegge: duizend euro), de consument verklaart zich reeds nu voor alsdan onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met het minimum (forfaitair (schade) bedrag.

De ondernemer heeft c.q. behoudt te allen tijde het recht deze “Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads” te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande en/of achterafgaande berichtgeving en/of opgave van reden(en) en/of uitleg aan wie dan ook. Gewijzigde Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads treden rechtsgeldig in werking op de dag volgend op de dag dat de gewijzigde c.q. aangepaste voorwaarden op de website zijn gepubliceerd en zijn alsdan integraal rechtsgeldig en van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, op elke (op eender welke wijze) tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, op elke bestelling van de consument bij de ondernemer en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen de ondernemer en de consument.

De snelheid waarmee een download kan worden gedownload, wordt grotendeels bepaald door de snelheid van de internetverbinding. De consument is zelf verantwoordelijk voor, en draagt alle kosten voortkomend uit het gebruik van, zijn internetverbinding.