Algemene en Medische Disclaimer

Door deze website (www.hypnobese.nl) op enigerlei wijze te gebruiken, gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met de onderstaande Algemene en Medische Disclaimer, onze Algemene voorwaarden – Consumenten versie, onze Algemene Voorwaarden Digitale Inhoud en Downloads, ons Privacy beleid en het gebruik van cookies.

Toepasselijkheid
Door deze website (hypnobese.nl) te bezoeken c.q. te gebruiken en/of klant te worden bij HypNObese geeft u aan dat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig instemt en akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Algemene en Medische Disclaimer. Als u niet onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig instemt en akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Algemene en Medische Disclaimer wordt u verzocht c.q. dient u deze website (hypnobese.nl) te verlaten en niet verder te gebruiken, niets te bestellen c.q. kopen c.q. af te nemen bij HypNObese en is het niet toegestaan op enigerlei wijze een rechtsbetrekking (in welke vorm dan ook) aan te gaan met HypNObese en is het dus ook zeker niet toegestaan klant c.q. cliënt bij/van HypNObese te worden.

Algemene en Medische Disclaimer

Artikel 1. In deze Algemene en Medische Disclaimer wordt verstaan onder:

 1. “hypnobese.nl”: elke webpagina die deel uitmaakt van de(ze) website https://www.hypnobese.nl;
 2. “HypNObese”: de eigenaar en tevens bevoegde uitgever van hypnobese.nl;
 3. “gebruik(en)”: onder meer inladen, bekijken, lezen, inloggen, raadplegen, opvragen, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden (van formulieren, bestanden, etc.), (tijdelijk) kopiëren, bewaren (opslaan), doorzenden, verveelvuldigen (op eender welke wijze), verspreiden, gebruikmaken van diensten (membership, abonnement, etc.), inschrijven op diensten (zoals e-mailings, nieuwsbrieven, etc.), aanmelden als affiliate, uploaden, downloaden, plegen van rechtshandelingen (zoals: kopen, abboneren, leasen, huren, handelen als affiliate, etc.), (alsook het indirect gebruikmaken van de inhoud op hypnobese.nl door) het op enigerlei wijze utiliseren van op hypnobes.nl aanwezige inhoud;
 4. “u” en “(de) gebruiker”: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die https://www.hypnobese.nl op enigerlei wijze gebruikt en/of op enigerlei wijze een rechtsbetrekking aangaat met HypNObese;
 5. “inhoud”: teksten, (handels)namen, merken, logo’s, foto’s, tekeningen, andersoortige afbeeldingen, poll’s, formulieren, hyperlinks, geluidsbestanden, videobestanden, software, data, databanken, benamingen,  domeinnamen, digitale inhoud, alle andere (vormen van) op hypnobese.nl aanwezige content c.q. alle andere bestanddelen van hypnobese.nl c.q. alle andere vormen van expressie;
 6. “digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot sessies, programma’s en alle overige hypnose gerelateerde uitingen, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden artikel 1, lid 7, 16 en 17;
 7. “schade”: materiële en immateriële schade, zowel directe als indirecte en in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot beschadiging van soft- en hardware, verloren data en zaken, en/of (vormen van) economische schade.

Artikel 2. Deze Algemene en Medische Disclaimer is integraal van toepassing op hypnobese.nl, de inhoud c.q. de daarin opgesloten informatie en alle daarop aangeboden zaken c.q. producten, diensten en digitale inhoud, alsmede alle door HypNObese gedane uitlatingen in welke vorm dan ook (aan wie dan ook). Deze Algemene en Medische Disclaimer is integraal van toepassing op en onlosmakelijk gekoppeld aan de inhoud c.q. alle informatie, digitale inhoud, hypnose inducties, abonnementen en door HypNObese geleverde producten en gedane uitlatingen in welke vorm dan ook, alsmede elke vorm van communicatie van HypNObese met wie dan ook. Door hypnobese.nl c.q. alle daarop geboden inhoud, producten, diensten en digitale inhoud op enigerlei wijze te gebruiken en/of te kopen gaat u onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord met het van toepassing zijn van deze Algemene en Medische Disclaimer, alsmede met al hetgeen in deze Algemene en Medische Disclaimer is gesteld en bepaald. Ingeval u niet onherroepelijk onvoorwaardelijk volledig akkoord bent c.q. gaat, zoals in de vorige zin bedoeld, mag u geen gebruikmaken van hypnobese.nl en haar inhoud c.q. dient u hypnobese.nl onverwijld te verlaten, alsmede niets bestellen c.q. kopen (via hypnobese.nl) bij HypNObese. Iedere vorm van gebruik, alsmede interpretatie van de inhoud (op hypnobese.nl), zijn uitsluitend en geheel voor uw eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Deze Algemene en Medische Disclaimer is tevens van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en elke bestelling tussen HypNObese en u, alsmede op alle andersoortige rechtsbetrekkingen tussen Hypnobese en u.

Artikel 3. De inhoud op hypnobese.nl is niet door een officieel erkend deskundige of officiële instantie goedgekeurd en dient daarom niet zonder professioneel advies van uw/een (huis)arts, dokter, medisch specialist, andere medische professional(s) of apotheker (klakkeloos) te worden aangenomen. De inhoud getoond op hypnobese.nl wordt met zorg samengesteld, maar het is mogelijk dat deze incompleet en/of incorrect is. Bij het samenstellen van de inhoud van hypnobese.nl betracht HypNObese de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. HypNObese is niet aansprakelijk voor dergelijke onvolledigheden en onjuistheden, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden.
U dient altijd (zelf) na te gaan c.q. te verifiëren of de content c.q. inhoud op hypnobese.nl correct, volledig en up-to-date is. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan het op enigerlei wijze gebruiken van hypnobese.nl en de daarop getoonde c.q. aanwezige inhoud. HypNObese is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel directe als indirecte, ingevolge het gebruik van HypNObese.nl en de daarop aanwezige inhoud, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden.  HypNObese houdt zich het recht voor inhoud c.q. content van de website te verwijderen en/of aan te passen, alsmede hypnobese.nl geheel offline te nemen.De inhoud op hypnobese.nl en alle andere publicaties van HypNObese kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en opgaaf van redenen door HypNObese worden gewijzigd. Als u denkt een onvolledigheid of onjuistheid te hebben ontdekt in de inhoud van hypnobese.nl, kunt u dat aan HypNObese kenbaar maken middels dit contactformulier. HypNObese zal alsdan de desbetreffende inhoud controleren, maar behoudt zich het recht voor deze niet te wijzigen zonder opgave van reden.

Artikel 4. HypNObese tracht alle rechten en eigendom van derden te respecteren en deze nimmer te schenden of te schaden. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan is dat altijd onwetend, ongewild en onopzettelijk. Indien u denkt op hypnobese.nl een schending te hebben geconstateerd, verzoekt HypNObese u vriendelijk doch dringend dat onverwijld aan haar te melden middels dit contactformulier. HypNObese zal alsdan de desbetreffende inhoud omgaand controleren en zo nodig onverwijld corrigeren of verwijderen. Omdat HypNObese bij tijd en wijlen derden (met de nodige informatica kennis,) inschakelt bij het wijzigen, veranderen, up-to-date houden, etc. van hypnobese.nl en daarbij moet vertrouwen op de correctheid van de geleverde diensten, content, producten, etc. sluit HypNObese elke vorm van aansprakelijkheid m.b.t. rechtenschending van derden uit voor zover de wet dat toelaat, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden.

Artikel 5. De door HypNObese (aan)geboden c.q. gebruikte (hypnose) technieken zijn geen vervanging voor een deskundige medische of psychische diagnose en/of behandeling. Elke gebruiker die denkt en/of voelt dat hij/zij een medisch of psychisch probleem heeft, zowel licht, matig als ernstig, dient adequate deskundige hulp in te roepen van een competente bevoegde hulpverlener c.q. zijn/haar (huis)arts, medisch specialist, medische professional, etc.. De inhoud c.q. alle op hypnobese.nl gepubliceerde content, alsook elke mededeling en berichtgeving van HypNObese in welke vorm dan ook (gedaan), is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden c.q. algemeen informatief gebruik en mag niet gebruikt worden voor/bij enige vorm van (zelf)diagnose of (zelf ingezette) behandeling van (of verbandhoudend met) uw persoonlijke klachten en/of omstandigheden. Daarvoor moet u zich te allen tijde wenden tot uw huisarts of behandelend arts. Experimenteer niet met geneesmiddelen en neemt noot op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie en ook dan uitsluitend conform de aanwijzingen in de bijsluiter. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor altijd eerst advies bij uw huisarts of apotheek, dit geldt ook voor alternatieve medicatie. De inhoud (en de daarin opgesloten informatie), alsook elke mededeling en berichtgeving van HypNObese in welke vorm dan ook (gedaan), is niet bedoeld voor diagnose van ziektes en/of om ziektes te genezen, te behandelen of te voorkomen. HypNObese verschaft de inhoud van hypnobese.nl in de staat zoals getoond en zichtbaar op hypnobese.nl, zonder enigerlei vorm van garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, gebruik of anderszins. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. De inhoud (en de daarin opgesloten informatie) is louter algemeen informatief bedoeld, is niet bedoeld om (medisch) advies van uw/een (huis)arts, specialist, medische professional(s) of apotheker te vervangen en mag nooit gebruikt worden als informatiebron voor en bij (het (laten) stellen van) enigerlei (vorm van) diagnose, het bepalen of hypnose geschikt is voor u(zelf), derden of anderszins, ter vervanging c.q. beëindiging c.q. starten van medicatie en/of (enigerlei vorm van) behandeling of anderszins (medisch) handelen, alsmede het wel of niet aanschaffen c.q. wel of niet (gaan) gebruiken van eender welke door HypNObese aangeboden zaak c.q. product, dienst of digitale inhoud. De inhoud en alle producten, diensten en digitale inhoud welke op hypnobese.nl betaald of om niet worden aangeboden, waaronder mede bedoeld digitale inhoud en (geluids- en video)bestanden, zijn niet bedoeld voor enigerlei vorm van diagnose(stelling), medicatie, behandeling, therapie, genezing of voorkoming van eender welke (gezondheids)klacht, kwaal of ziekte. Voor het (laten) stellen van eender welk soort medische diagnose, het (laten) voorschrijven van medicatie, alsmede genezingsbevorderende (be)handeling c.q. therapie of voorkoming van eender welke (gezondheids)klacht, kwaal of ziekte, dient u te allen tijde uw/een (huis)arts of medisch specialist of desbetreffende medische professional te consulteren. HypNObese adviseert u te allen tijde uw/een (huis)arts en/of medisch specialist en/of de van toepassing zijnde medische professional te raadplegen bij elke vorm van gezondheidsklacht(en) en nooit te stoppen met uw medicatie en met het stipt opvolgen van het advies van uw (huis)arts en/of medisch specialist en/of andere medische professional zonder het eerst raadplegen van uw (huis)arts en/of medisch specialist en/of medische professional (dienaangaande). HypNObese adviseert u met klem altijd vooraf advies te vragen aan uw/een (huis)arts, medisch specialist of andere van toepassing zijnde medische professional alvorens door HypNObese aangeboden zaken c.q. producten en/of diensten en/of digitale inhoud aan te schaffen en te (gaan) gebruiken, alsmede het uit de consultatie verkregen advies altijd stipt op te volgen, ook ingeval dat een negatief advies is inzake het aanschaffen en gaan gebruiken van door HypNObese aangeboden zaken c.q. producten en/of diensten en/of digitale inhoud. Raadpleeg altijd uw/een (huis)arts, medisch specialist, andere van toepassing zijnde medische professional(s), etc. voordat u significante wijzigingen maakt in uw voeding, bewegingspatroon of leefwijze. U c.q. elke gebruiker dient altijd eerst overleg te plegen met en goedkeuring te krijgen van zijn (huis)arts of zorgverstrekker voordat hij/zij op enigerlei wijze op hypnobese.nl aanwezige inhoud en elke door HypNObese op andere wijze verstrekte informatie toe te passen, alsmede van HypNObese afkomstige producten te gaan gebruiken.

Artikel 6. HypNObese is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van hypnobese.nl of met de onmogelijkheid hypnobese.nl te kunnen raadplegen c.q. gebruiken.

Artikel 7. HypNObese heeft het recht hypnobese.nl en de inhoud, alle hyperlinks inbegrepen, zonder enigerlei aankondiging of kennisgeving naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen en/of verwijderen en/of beëindigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de via hypnobese.nl aangeboden inhoud en informatie, de tekst van deze Algemene en Medische Disclaimer en de tekst van de Algemene Voorwaarden daartoe behorend, is gewijzigd. HypNoBese is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade ontstaan door of samenhangend met wijziging van de inhoud en/of het niet online en/of onbereikbaar zijn en/of beëindiging van HypNoBese.nl. HypNObese spant zich in onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, kan echter niet garanderen dat hypnobese.nl volledig vrij van onderbreking is c.q. zal zijn en niet door (andere) technische problemen wordt c.q. zal worden getroffen.

Artikel 8. HypNObese behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten voor met betrekking tot de inhoud van hypnobese.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HypNObese is het onrechtmatig c.q. niet toegestaan de inhoud van hypnobese.nl geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te downloaden, op te slaan, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of op eender welke wijze te verveelvoudigen. De inhoud mag u wel afdrukken en/of downloaden en/of opslaan voor uw eigen persoonlijk gebruik en ter schriftelijke documentatie van door u op of via hypnobese.nl gepleegde rechtshandeling(en), zoals: bestellen, kopen, betalen, etc.

Artikel 9. Hypnobese.nl kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites. HypNObese is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit (het gebruik van) de inhoud daarvan. HypNObese is ook niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze andere websites omgaan met uw (privacy gevoelige) gegevens, de opslag en bescherming daarvan, alsmede evenmin aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit gebruik c.q. misbruik door (de verantwoordelijken voor) die websites van uw (privacy gevoelige) gegevens .

Artikel 10. HypNObese wijst (u) er uitdrukkelijk op dat een gedeelte van de informatie en inhoud, zowel op hypnobese.nl als in de nieuwsbrief als in de te koop aangeboden zaken c.q. producten en digitale inhoud, afkomstig is van externe bronnen en in sommige gevallen vrij te vinden en te verkrijgen is/zijn op het internet. HypNObese wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade op enigerlei wijze voortvloeiende uit of samenhangende met de toegang tot, het consulteren van en het op enigerlei wijze (anderszins) gebruiken van hypnobese.nl, uitgezonderd opzet en grove nalatigheid. Hoewel HypNObese haar uiterste best doet om de website hypnobese.nl virusvrij te houden, is dat geen garantie dat hypnobese.nl ook te allen tijde virusvrij zal zijn c.q. blijven. Derhalve dient u (in uw eigenbelang) alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en alle informatie, software, documentatie, bestanden, etc. onmiddellijk na het downloaden (eerst) te scannen op virussen, malware en andere mogelijke gevaren en risisco’s, alvorens deze op enigerlei wijze te gebruiken, zoals openen, kopiëren, etc. Het gebruik zoals in de vorige zin bedoeld geschiedt te allen tijde geheel en uitsluitend voor uw risico en verantwoordelijkheid, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden.

Artikel 11. Ter voorkoming van verkeerde of verminderde (uit)werking dient u voor de ingebruikname van elke door HypNObese, al dan niet via hypnobese.nl, geleverde zaak c.q. product en/of digitale inhoud, altijd eerst het etiket, de productbeschrijving, de gebruiksaanwijzing, alsmede alle andere documentatie behorende bij die zaak c.q. het product en/of digitale inhoud volledig te lezen, te begrijpen en deze bij en na de aanschaf en ingebruikname stipt op te volgen en na te (blijven) leven. Bij de geringste twijfel en/of onduidelijkheid dienaangaande dient u voor vragen m.b.t. die zaak c.q. het product en/of digitale inhoud contact op te nemen met HypNObese via dit formulier en voor elke vorm van medische informatie en/of advies altijd uw/een (huis)arts en/of medisch specialist en/of de desbetreffende medische professional te consulteren, vóór de ingebruikname. Elke door HypNObese geleverde zaak c.q. product en digitale inhoud dient en mag uitsluitend conform de gebruiksaanwijzing (te) worden gebruikt, toegepast, etc. Bij gebruik van door HypNObese geleverde zaken c.q. producten en/of diensten en/of digitale inhoud, al dan niet via hypnobese.nl, ter bevordering van gewichtsreductie, geldt steeds dat het streefgewicht enkel (snelst mogelijk en) blijvend kan worden verkregen in combinatie met een permanent aangepaste gezonde levenswijze, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: een gezond eetgedrag met bijbehorende juiste en gezonde voedselkeuze, alsmede voldoende dagelijkse lichaamsbeweging. De mate van effectiviteit van hypnose zal per persoon variëren. Gewichtsreductie resultaten van personen die trachten af te vallen m.b.v. door HypNObese geleverde zaken of hypnose, zullen altijd per persoon verschillen, mede afhankelijk van hun basaal metabolisme c.q. ruststofwisseling in combinatie met onder andere: geslacht, lichaamslengte, lichaamsgewicht, lichaamsbouw, leeftijd, gespierdheid, vetpercentage, interne organen, hormoonhuishouding, fysieke toestand c.q. staat, DNA/erfelijkheid, dagelijks fysiek inspanningsniveau, hoe lang het overgewicht reeds aanwezig is, tijd van het jaar, etc., al dan niet juiste, stipte en blijvende toepassing van het door HypNObese geleverde, het echt zelf willen bereiken van het doel c.q. streefgewicht zonder dwang van buitenaf, psychische toestand c.q. staat, karakter(eigenschappen), wilskracht, inzet, inspanning, sociale omstandigheden, etc. Daarnaast zijn voor het (behalen van het beoogde) resultaat c.q. de gewichtsreductie met (bijkomende hulp van) hypnose o.a. de volgende (geestelijke) eigenschappen van essentieel belang: niet bang zijn voor hypnose c.q. het kunnen, durven en bereid zijn in hypnose te gaan, de diepte van het in hypnose (kunnen en durven) gaan c.q. tot welke diepte bent u bereid zich “te laten gaan” en “over te geven”, alsmede inbeeldings-, voorstellings- en visualiseringsvermogen om de hypnose inducties c.q. alle gesproken teksten, opdrachten en suggesties voor uw geestesoog te visualiseren c.q. te zien, voelen, ruiken, proeven, horen en emotioneel te “ondergaan” (in uw fantasie). Resultaten zijn (derhalve) altijd onvoorspelbaar en soms atypisch, derhalve kunnen deze niet c.q. nooit dienen ter onderbouwing van claims van welke aard en in welke vorm dan ook en is HypNObese niet aansprakelijk voor het (verkregen) (eind)resultaat, noch op korte en noch op lange termijn, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden. Elk(e vorm van) gebruik door eender welke persoon van al hetgeen HypNObese (aan)biedt, hypnose in welke vorm dan ook daaronder mede begrepen, geschiedt uitsluitend en geheel voor het eigen risico en de verantwoording van die persoon. Alvorens door HypNObese, zowel betaalde als om niet, (aan)geboden informatie, zaken c.q. product(en), dienst(en), digitale inhoud, etc. aan te schaffen en/of geleverde te (gaan) gebruiken, dient u uw (huis)arts en/of medisch specialist en/of desbetreffende medische professional te raadplegen of uw fysieke en psychische toestand c.q. staat, zowel op het moment van raadpleging als op de lange termijn, voldoende gezond en stabiel zijn en blijven om dat zonder enig risico, zowel medisch als anderszins, te kunnen (gaan) doen, alvorens tot bestelling c.q. koop en gebruik c.q. toepassing over te gaan. HypNObese gaat er (mede daarom) te allen tijde en bij elke (rechts)handeling van uit dat u uw geestelijke en fysieke gezondheidstoestand uitvoerig met uw/een (huis)arts en/of medische specialist en/of de desbetreffende medische professional hebt besproken en diens goedkeuring hebt verkregen alvorens tot aanschaf c.q. koop bij HypNObese over te gaan, en voor zover u (alreeds) iets in uw bezit heeft dat op enigerlei wijze afkomstig is van HYpNObese, eender op welke wijze verkregen, tot gebruik c.q. toepassing daarvan over te gaan.

Artikel 12. Elke uitlating en berichtgeving van HypNObese, in eender welke vorm en waar dan ook gedaan, is nooit een diagnose(stelling) en/of therapie(advies). HypNObese verklaart expliciet en emfatisch dat zij geen medische adviezen geeft, geen medische handelingen verricht en geen diëten opstelt en/of voorschrijft. Alle bij HypNObese werkzame personen en overige op enigerlei, zowel direct als indirect, aan HypNObese verbonden personen zijn geen artsen, medisch specialisten, psychiaters, psychologen, diëtisten of andersoortige medische professionals. HypNObese c.q. de bij HypNObese werkzame personen en overige op enigerlei, zowel direct als indirect, aan HypNObese verbonden personen stellen dus geen medische diagnoses, geven geen medische, voedings- of andersoortige adviezen, schrijven geen geneesmiddelen voor en leveren geen medische diensten. Alle door HypNObese aangeboden hypnose inducties zijn door HypNObese zelf ontwikkelt en baseren voor een groot deel op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes, doch kunnen hier geheel of gedeeltelijk van afwijken.

Artikel 13. Resultaten variëren van persoon tot persoon en kunnen verschillen van de resultaten genoemd en/of getoond op hypnobese.nl. Net zoals de farmaceutische industrie niet kan garanderen dat een medicijn 100% zeker zal doen genezen en geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut (resultaat)garantie kan geven, kan HypNObese dat ook niet. Iedereen reageert anders c.q. op zijn specifieke wijze op hypnose, net zoals op eender welk medicijn, therapie, behandeling, etc. Derhalve kan HypNObese ook geen toezegging doen en geen (resultaat)garantie geven voor het (eind)resultaat c.q. de (mogelijk) te behalen gewichtsreductie. U voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. HypNObese kan u wel garanderen dat zij altijd haar best zal doen u te helpen, maar dat gaat niet verder dan een inspanningsverplichting. Edoch het welslagen van uw afslankpoging c.q. het bereiken van uw streefgewicht ligt niet alleen aan de hulp, inzet en inspanningen van HypNObese, een zeker zo groot deel van “het werk” c.q. de taak om het gewenste resultaat te bereiken ligt ook zeker bij u zelf. HypNObese probeert u naar haar beste weten en kunnen te helpen, maar u moet die hulp natuurlijk wel (willen) aanvaarden, het doel écht (willen) nastreven en behalen, de aangeboden hulp in praktijk (willen) brengen en stadig toepassen conform gegeven aanwijzingen en advisering c.q. de nodige inzet en inspanning (willen) leveren en dat alles structureel en consequent. 

Artikel 14. Ingeval u niet tevreden bent over de gebruikte methode en/of het resultaat is (op grond daarvan) geen enkele vorm van verhaal mogelijk. Immers, ook al doen HypNObese en de aan haar verbonden medewerkers hun werk correct en worden de juiste suggesties c.q. inducties gegeven dan nog is het cruciaal voor het verkrijgen van een zo bevredigend mogelijk resultaat dat u deze suggesties c.q. inducties ook daadwerkelijk en met volle overtuiging aanvaardt, volledig ter harte neemt, deze stipt, consequent en structureel opvolgt en toepast, alsmede dat u gelooft en vertrouwen heeft in de werking van hypnose. M.a.w. om de kans zo groot mogelijk te maken dat u het door u beoogde resultaat verkrijgt zijn uw volledige en onbegrensde inzet, inspanning en medewerking van cruciaal belang en onontbeerlijk, waarbij het verkrijgen van een resultaat dat ten volle aan uw verwachtingen en wensen zal voldoen nagenoeg altijd onmogelijk zal blijken te zijn. Om teleurstelling en ontevredenheid te voorkomen is het van essentieel belang uw verwachtingen, hoop en wensen redelijk, haalbaar en realistisch te formuleren en te houden c.q. geen utopische resultaten of zelfs wonderen te verwachten m.b.t. hetgeen HypNObese en hypnose u kunnen bieden. Hypnose is een mentaal proces en geen tovenarij (of plastische chirurgie). Recapitulerend: het tussentijds- en eindresultaat zijn voor het overgrote deel afhankelijk van o.a. de volgende omstandigheden en criteria: uw wens én wil én motivatie én toewijding én inspanning én inzet uw streefgewicht te bereiken, alsook uw vermogen tot accepteren en visualiseren, voelen, gewaarworden, etc. van alle gegeven suggesties c.q. inducties, alsmede de gekregen opdrachten stipt en correct op te volgen en uit te voeren. In hoeverre u (bij het aangaan en tijdens de uitvoering van de overeenkomst) deze criteria meebrengt c.q. in u draagt en ook daadwerkelijk in praktijk wilt, kunt en zult gaan brengen is uw subjectieve inschatting en beoordeling, en (dus) voor HypNObese volledig oncontroleerbaar, niet-inschatbaar en onvoorspelbaar. Ingeval u onverhoopt niet tevreden bent met het resultaat kunt u bij HypNObese tegenoverstelde suggesties c.q. inducties vragen om daarmee de werking van de eerder ontvangen suggesties c.q. inducties om te keren en ongedaan te maken, waarbij alsdan wederom voor het toepassen en gebruiken uw medewerking en inzet zoals bovenstaand omschreven nodig en onontbeerlijk (zullen) zijn. Derhalve kan er bij uw onverhoopt niet-tevreden zijn in geen geval sprake zijn van enigerlei vorm van schade en dus ook niet van enigerlei vorm van schadevergoeding en/of terugbetaling. Artikel 6 van de algemene voorwaarden inzake het herroepingsrecht van de consument, in casu uw herroepingsrecht, wordt door het gestelde in dit artikel 13 van deze Algemene en Medische disclaimer niet aangetast c.q. uw herroepingsrecht blijft ongewijzigd in takt en vigeren.
N.B. Ondanks dat bij 90 tot 95% van de mensen met hypnose fantastische tot tevredenstellende resultaten behaald kunnen worden, is dat bij 5 tot 10% niet of nauwelijks het geval. Ga naar deze pagina om vrijblijvend een indicatie te krijgen over uw hypnotiseerbaarheid. De diepte van de hypnose c.q. trance is in veel gevallen niet het belangrijkste voor de effectiviteit van de de hypnose c.q. trance. Ingeval u een persoon bent die absoluut niet gelooft in of sterk twijfelt aan de kracht en de werking van hypnose en visualiseren, is er een gerede kans dat u zich daar dan ook niet voor openstelt c.q. wilt openstellen of zelfs geheel voor afsluit, hetgeen in veel gevallen het (eind)resultaat negatief kan beïnvloeden. Ondanks het herroepingsrecht en de onbeperkte 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie, adviseert HypNObese u in dat geval toch elders een (andere) oplossing voor uw gewichtsprobleem te zoeken.
(Aanvullende informatie, uitleg en toelichting bij dit artikel 13: er zijn verschillende factoren die mede bepalend zijn voor iemands vermogen om in hypnose c.q trance te gaan. Waarschijnlijk is trancegevoeligheid een talent dat erfelijk is of in het verleden is aangeleerd. Aangeleerde trancegevoeligheid kan te maken hebben met de manier hoe iemand in het verleden geleerd heeft zichzelf in trance te brengen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn geweest om pijn en ellende te kunnen verdragen. Zo iemand heeft als kind bijvoorbeeld geleerd dat het effectief is om zichzelf middels trance te verdoven of te dissociëren om vormen van mishandeling niet te hoeven voelen. Er kan ook sprake zijn van een training die men in het verleden heeft gevolgd om in trance te gaan. Iemand kan bijvoorbeeld veel aan meditatie hebben gedaan of met sjamanisme bezig zijn geweest. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, dat mensen zich zo hebben afgesloten dat ze juist absoluut niet hypnotiseerbaar lijken te zijn. Maar ook het kleine percentage “niet-hypnotiseerbaren” verkeert waarschijnlijk in een soort “controle-hypnose”. Deze mensen houden bewust of onbewust de controle over zichzelf zo strak dat zij zich niet kunnen overgeven aan hypnose c.q. in trance gaan.)

Artikel 15. Omdat iedere gebruiker anders is en ook anders c.q. op zijn/haar specifieke wijze reageert op het beluisteren c.q. ondergaan van een (power) hypnose-inductie van HypNObese, is niet te voorspellen wat de directe en indirecte impact is c.q. zal zijn en welke de korte en lange termijn effecten (zullen) zijn op de gebruiker. HypNObese weet niet, en kan ook niet voorspellen en/of (indicatief) aangeven hoe intensief en hoe lang de werking van een (power) hypnose-inductie zal c.q. kan zijn, (virtueel) zal c.q. kan blijven voortduren c.q. voortbestaan “in” de genruiker, (virtueel) zal c.q. kan worden ervaren door de gebruiker die een (power) hypnose-inductie van HypNObese heeft beluisterd c.q. ondergaan, dit geldt nadrukkelijk ook voor alle akoestische en visuele (alarm)signalen die HypNObese gebruikt in/bij haar (power) hypnose-inducties (en die de gebruiker, na het beluisteren van een (power) hypnose-inductie van HypNObese, in enigerlei vorm virtueel hoort, ziet of op zijn/haar specifieke (andere) wijze waarneemt c.q. ervaart). HypNObese doet geen toezegging c.q. kan geen toezegging doen en biedt c.q. geeft ook geen enkele zekerheid dat zij de werking van haar (power) hypnose-inducties (op enig door de gebruiker gewenst moment) kan verminderen c.q. opheffen c.q. beëindigen (na het beluisteren c.q. ondergaan van een of meer van haar (power) hypnose-inducties). Het risico dat de werking van een (niet langer gewenste) hypnose-inductie (tussentijds) niet kan worden verminderd c.q. opgeheven c.q. beëindigd is te allen tijde geheel en uitsluitend voor risico van de gebruiker (die een hypnose-inductie van hypNObese heeft beluisterd c.q. ondergaan). Ingeval gebruiker een verzoek tot vermindering of opheffing van de werking(en) van een of meer (power) hypnose-inducties, aan HypNObese doet, is HypNObese niet verplicht dit verzoek te honoreren, zonder (alsdan) gehouden te zijn het niet honoreren op enigerlei wijze te moeten motiveren of toelichten. Indien HypNObese een dergelijk verzoekt (wel) honoreert, is dat te allen tijde slecht een (geheel vrijblijvende) poging, zonder enige vorm van resultaatgarantie, de gewenste vermindering of opheffing van de werking(en) van een of meer (power) hypnose-inducties te realiseren, en schept dat op geen enkele wijze of in welke vorm dan ook (verdere) verplichtingen in welke vorm dan ook richting HypNObese (jegens de gebruiker c.q. verzoeker). De kosten m.b.t. een verzoek tot vermindering of opheffing van de werking(en) van een of meer (power) hypnose-inducties zijn niet in de koopprijs inbegrepen, worden per verzoek bepaald en dienen te allen tijde vooraf door de verzoeker te worden voldaan. Het, volgens beweren van de gebruiker c.q. verzoeker, niet verkrijgen van de door hem/haar gewenste vermindering of opheffing van de door hem/haar (virtueel) ervaren werking(en) van een of meer (power) hypnose-inducties geeft geen recht op restitutie van de door hem/haar vooraf betaalde kosten.

Artikel 16. Vanaf hypnobese.nl wordt gelinkt naar externe content. HypNObese plaatst deze hyperlinks met zorg, maar is niet aansprakelijk voor de content waar deze hyperlinks naar verwijzen. Naast het gestelde in deze Algemene en Medische Disclaimer, is HypNObese niet verantwoordelijk voor kenbaar aan hypnobese.nl gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Op of via hypnobese.nl wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. HypNObese beschikt (dan) over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud (op het moment van raadpleging), noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen, noch dat deze websites virusvrij zijn c.q. veilig kunnen worden benaderd. Alle hyperlinks op hypnobese.nl naar andere websites, worden u aangeboden ter vrijblijvende informatie en voor uw gebruiksgemak. De hyperlinks op hypnobese.nl naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van die externe sites c.q. hun inhoud, informatie en content. HypNObese kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (gewijzigde) inhoud op deze externe websites c.q. HypNObese aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik (maken) van dergelijke externe websites en hun inhoud, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden.

Artikel 17. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van hypnobese.nl en/of de inhoud kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent volledig verantwoordelijk voor al hetgeen u op hypnobese.nl doet en vanuit hypnobese.nl verzendt. HypNObese heeft het recht schade voortvloeiende uit en/of verbandhoudende met uw gebruik van hypnobese.nl en de inhoud, zowel binnen als buitengerechtelijk volledig op u te verhalen, waarbij tevens alle directe en indirecte binnen- en buitengerechtelijke (incasso)kosten ter verkrijging van al haar rechten alsdan ook volledig op u verhaald zullen (kunnen) worden.

Artikel 18. HypNObese behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen hypnobese.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op hypnobese.nl  zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan HypNObese de toegang tot hypnobese.nl monitoren en/of afsluiten voor u.

Artikel 19. Alle commentaar en materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan HypNObese en hypnobese.nl bezorgt met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van hypnobese.nl, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en als niet-vertrouwelijk worden behandeld. HypNObese wijst (op voorhand) iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat (volgens de bezorger) aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. HypNObese mag elke reacties en alle gegevens naar eigen goeddunken gebruiken alsook negeren, behoudens beperkingen in de wet bepaald en met inachtneming van de privacywetgeving voor zover van toepassing.

Artikel 20. Omdat HypNObese haar informatie- en zorgplicht zo goed mogelijk wil nakomen, geeft HypNObese u de (na)volgende (herhaalde) informatie:

 1. Ter voorkoming van teleurstelling en onnodige kosten (voor u) dient u uw (huis)arts, medisch specialist, medisch professional, etc. te consulteren in hoeverre het beoogde resultaat c.q. voordeel kan worden behaald met behulp (en aanschaf c.q. koop) van door HypNObese geboden informatie, zaken c.q. producten, diensten, digitale inhoud, etc. (alvorens deze te kopen en te gaan gebruiken);
 2. U dient te beseffen en te accepteren dat afvallen tot gevolg kan hebben dat er huidoverschot ontstaat met (door u) ongewenste onesthetische cosmetische gevolgen; 
 3. Zowel de echte als de hypnotische c.q. virtuele maagband verkleinen de opnamecapaciteit van de maag dermate dat eten en drinken tijdens de maaltijd bijna niet meer samen gaan en dat u van de drie normale c.q. grote maaltijden per dag per dag (ontbijt, lunch, diner) zult moeten overgaan op zes tot acht of soms tien kleine maaltijden per dag (wat dus wel met uw normale dagelijkse leef- en werkomstandigheden mogelijk en verenigbaar moet zijn);
 4. Gezonde mensen met overgewicht kunnen zonder kosten te maken c.q. zonder aanschaf van door HypNObese c.q. op hypnobese.nl aangeboden zaken c.q. producten, diensten, digitale inhoud, etc., afvallen en hun streefgewicht bereiken door hun eetgedrag en bewegingspatroon (structureel) aan te passen c.q. over te gaan op een gezond eetgedrag met bijbehorende juiste en gezonde voedselkeuze i.c.m. voldoende dagelijkse lichaamsbeweging;
 5. Gevarieerde, evenwichtige, gezonde voeding en een gezonde levenswijze met voldoende beweging zijn zeer belangrijk, en in veel gevallen voldoende om af te vallen.

Artikel 21. U zult HypNObese, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners, met haar geaffilieerde (rechts)personen, affiliates (als zelfstandig bemiddelaars bij (ver)kooptransacties) alsmede de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants, (beëdigd) deskundigen, e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Artikel 22. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene en Medische Disclaimer op enig moment geheel of gedeeltekijk nietig zijn of (vernietigd mochten) worden, dan blijft het overigens in deze Algemene en Medische Disclaimer bepaalde c.q. alle overige bepalingen van deze Algemene en Medische Disclaimer volledig en ongewijzigd in stand en van toepassing. HypNObese en u c.q. haar tegenpartij zullen alsdan onverwijld in overleg treden teneinde zo snel mogelijk nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen en zoveel mogelijk dient te worden benaderd. (Alles conform het gestelde en bepaalde in de Algemene Voorwaarden artikel 3 lid 8.

Artikel 23. Door u aan HypNObese betaalde bedragen worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Artikel 24. In al die gevallen waarin u lichamelijke en/of geestelijke klachten of ziekte ervaart en in verband hiermee hypnobese.nl raadpleegt, zijn en blijven te allen tijde alle door u genomen beslissingen met betrekking tot de opvolging of niet-opvolging van uw klachten voor uw eigen verantwoording en risico. Hetzelfde is van toepassing indien u de op hypnobese.nl gepubliceerde informatie via een derde ontvangt. Hypnobese.nl is niet geschikt en niet bedoeld voor dergelijke raadpleging. Raadpleeg in dat geval altijd en uitsluitend uw/een arts, medisch specialist, psycholoog of andere competente medische professional(s). Mocht u van mening zijn dat u een ernstig medisch of psychisch probleem heeft, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk adequate deskundige hulp inroept. Bij acute medische klachten of psychische problemen en/of bij het verergeren van klachten of symptomen dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts, bij voorkeur uw eigen (huis)arts c.q. specialist of indien van toepassing diens noodnummer. Al hetgeen HypNObese levert en/of toegankelijk maakt qua inhoud en informatie is geen vervanging voor een deskundige medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

Artikel 25. Hypnose is een natuurlijk proces waarbij een andere staat van bewustzijn wordt bereikt. Het is een enorme concentratie van de geest, waardoor u dieper bij uzelf “naar binnen” kunt gaan. Omdat  hypnose betrekking heeft op een andere staat van bewustzijn mogen hypnose inducties (instructies, suggesties, etc.), waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle door HypNObese geleverde c.q. verstrekte c.q. beschikbaar gestelde digitale mp3 bestanden, niet beluisterd worden tijdens het bedienen van machines, tijdens het besturen van een voertuig of tijdens enige andere activiteit waarbij uw bewuste aandacht van belang is. Het beluisteren van hypnose inducties (instructies, suggestie, etc.), waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle door HypNObese geleverde c.q. verstrekte c.q. beschikbaar gestelde digitale mp3 bestanden, tijdens het bedienen van machines, tijdens het besturen van een voertuig of tijdens enige andere activiteit waarbij bewuste aandacht van belang is, kan (gevaar voor lijf en leden alsmede andere) vormen van schade opleveren. Het niet besteden van uw volledige aandacht aan het besturen van uw voertuig, of andere activiteiten die dat vereisen, kan letsel of de dood voor u en derden en/of schade aan uw en andermans eigendommen tot gevolg hebben. Door tijdens het bestelproces op de bestelknop te drukken aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor het gebruik c.q. gebruiken van het door u bestelde en gaat u onvoorwaardelijk, onherroepelijk, volledig akkoord met deze Algemene en Medische Disclaimer en de algemene voorwaarden.

Artikel 26. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een diepe staat van hypnose onverwerkte emoties naar boven brengt. Op zich kan dat helpen deze te verwerken en los te laten. Echter als u het vermoeden heeft van diepgaande onverwerkte emoties en trauma’s bij uzelf en u geen ervaring heeft met enigerlei vorm van (zelf)hypnose, meditatie, sjamanisme, etc. dan adviseert HypNObese u met klem deze emoties en trauma’s eerst via professionele therapie te verwerken alvorens gebruik te maken van HypNObese, hypnobese.nl, inhoud, digitale inhoud en andere door HypNObese geleverde diensten en/of producten.

Artikel 27. HypNObese doet haar uiterste best om hypnobese.nl accuraat en actueel te houden. HypNObese kan hierover geen absolute garanties bieden. Gebruik van hypnobese.nl is te allen tijde geheel en uitsluitend voor het (eigen) risico van de gebruiker. De inhoud is slechts informatief en geen vervangingsmiddel voor een professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische klachten en/of problemen altijd zo snel mogelijk je/een arts of medisch specialist.

Artikel 28. (Elke vorm van) informatie (op eender welke wijze) door HypNObese geboden c.q. verstrekt, daaronder mede begrepen (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot) medische-, sociale- en gezondheidsinformatie en de inhoud c.q. alle op hypnobese.nl aanwezige informatie, wordt gegeven door niet-medisch gekwalificeerde personen, tenzij uitdrukkelijk duidelijk is vermeld dat de informatie afkomstig is van een medisch gekwalificeerde persoon of organisatie. HypNObese geeft geen enkele garantie met betrekking tot door haar geboden c.q. verstrekte informatie (en het geschikt zijn daarvan voor een bepaald c.q. beoogd doel), noch uitdrukkelijk, noch impliciet. HypNObese aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van websites waarnaar op eender welke wijze wordt verwezen of gelinkt.

Artikel 29. De inhoud c.q. alle informatie op hypnobese.nl, inclusief dewelke gerelateerd zijn aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen, producten, inhoud, digitale inhoud, hypnose (inducties) en alle overige uitingen van HypNObese in welke vorm dan ook, dient c.q. dienen uitsluitend ter informatie c.q. voor informatieve doeleinden en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Zij is c.q. zijn niet bedoeld als vervanging van diensten en/of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, psychiaters, psychologen en andere (niet genoemde) van toepassing zijnde medische disciplines. De inhoud c.q. alle informatie op hypnobese.nl noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden, en mogen (dus ook) niet gezien worden, als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening, deze is uitdrukkelijk niet bedoeld (om te worden gebruikt) als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose en mag ook niet daarvoor gebruikt worden. De inhoud c.q. alle informatie op hypnobese.nl  en de informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van enige vorm van hypnose of begeleiding (daarbij), alsook bij levering van diensten en/of producten, is uitsluitend bedoeld ter oriëntering en ter informatie over hypnose in het algemeen en dewelke HypNObese biedt in het bijzonder en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de gebruiker c.q. bezoeker van hypnobese.nl of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat de gebruiker c.q. bezoeker van hypnobese.nl aan de inhoud c.q. alle informatie op hypnobese.nl en alle overige door HypNObese verstrekte informatie, ongeacht de vorm waarin en de wijze waarop aan wie dan ook gedaan, geen diagnostische of therapeutische waarde kan (en ook niet mag) hechten voor de eigen (medische) situatie of die van anderen. In gevallen van ziekte, medische klachten (zowel fysiek als psychisch), behandeling of onderzoek, is elke vorm van door HypNObese verstrekte c.q. van haar (direct of indirect) afkomstige informatie alleen bedoeld als (vrijblijvende) ondersteuning, wordt deze verstrekt zonder enige vorm van aansprakelijkheid zijdens HypNObese en is de uitsluitend de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de interpretatie en het al dan niet gebruiken daarvan. De in houd c.q. alle informatie op hypnobese.nl en alle overige door HypNObese verstrekte informatie, ongeacht de vorm waarin en de wijze waarop aan wie dan ook gedaan, kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning bij (voorbereiding van) het contact tussen de gebruiker c.q. bezoeker van hypnobese.nl (of diens familie of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt, maar elke van HypNObese afkomstige vorm van informatie is te allen tijde ondergeschikt aan diens diagnose, behandelplan, (behandel)advies, beoordeling, mening, etc. U c.q. de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese.nl wordt dringend aangeraden medische vragen en/of klachten en/of symptomen altijd onverwijld voor te leggen aan een (behandelend) arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg zo snel en tijdig mogelijk te ontvangen. De gebruiker c.q. bezoeker van hypnobese.nl wordt dringend geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen en reeds verkregen (professioneel medisch) advies nooit te veronachtzamen, en met name ook zeker niet op basis van de inhoud en alle overige van HypNObese afkomstige c.q. ontvangen informatie. Bij acute medische klachten en/of psygische problemen, alsmede bij het verergeren van klachten of symptomen, wordt u c.q. de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese.nl met klem geadviseerd direct c.q. zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts, bij voorkeur uw eigen (huis)arts, (medisch) specialist of of andere van toepassing zijnde medische professional, of indien van toepassing het noodnummer. In al die gevallen waarin u c.q. de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese.nl lichamelijke en/of psychische klachten ervaart en in verband hiermee hypnobese.nl raadpleegt c.q. heeft geraadpleegd, zijn en blijven (genomen) beslissingen met betrekking tot de opvolging van de klachten volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese. Hetzelfde is van toepassing indien u informatie van hypnobese.nl via een derde ontvangt. HypNObese doet haar uiterste best om de door haar geboden informatie correct en actueel te houden. HypNObese is niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuiste of verouderde informatie. 

Artikel 30. HypNObese wijst er nadrukkelijk op dat elke vorm van “zelfzorginformatie” op hypnobese.nl geen persoonlijk advies en/of diagnose(stelling) en/of therapie(advies) is (en ook niet als zodanig mag worden geïnterpreteerd en/of gebruikt). In een aantal gevallen bevat de inhoud c.q. de op hypnobese.nl aanwezige informatie “(zelf)zorgadviezen”. Deze “adviezen” betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese.nl of iemand waarvoor hij/zij deze informatie op hypnobese.nl zoekt.  Alle zelfzorgadviezen moeten gezien (en geïnterpreteerd) worden als (vrijblijvende) algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicatie kunnen vóórkomen, is het van belang dat de gebruiker c.q. de beoeker van hypnobese.nl bij twijfel en aanhoudende of toenemende klachten medische professionele hulp inroepen. Ook waar het (inhoud met) informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelf)zorg supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele situatie ban de gebruiker c.a. de bezoeker van hypnobese.nl of iemand waarvoor hij/zij informatie op hypnobese.nl zoekt.

Artikel 31. Omdat HypNObese in geen geval op directe (bijvoornbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van gebruikers c.q. bezoekers van hypnobese.nl beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische en/of psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Artikel 32: Elke uitlating van HypNObese, in welke vorm dan ook waar ook gedaan, is te allen tijde uitsluitend puur informatief (bedoeld), dient ook te allen tijde als zodanig te worden geïnterpreteerd en mag nooit  worden beschouwd als een medische diagnose van de gezondheid en/of het gewicht en/of de behoeften van de gebruiker. Voor u een dieet of een gewichtsverlies- c.q. afslankprogramma start, wijzigt of beëindigd, moet u altijd beroep doen op een arts die u medisch kan adviseren en begeleiden.

Artikel 33. U mag hypnobese.nl, alsmede de daarop aanwezige (digitale) inhoud en door HypNObese geboden producten en diensten niet gebruiken als u lijdt aan epilepsie en/of psychische klachten en/of daarop lijkende klachten. Ingeval u in/onder behandeling bent/staat bij enigerlei vorm van geestelijke gezondheidszorg dient u te allen tijde eerst met uw behandelaar te overleggen en diens goedkeuring te hebben gekregen alvorens op enigerlei wijze op hypnobese.nl aanwezige (digitale) inhoud en producten en/of diensten van HypNObese aan te schaffen c.q. te (gaan) gebruiken. Bij psychische en fysieke klachten dient u te allen tijde zo snel mogelijk contact op te nemen met uw/een (huis)arts of andere deskundige medische professional.

Artikel 34. Indien u op enigerlei wijze lijdt aan een eetstoornis en/of psychische aandoening mag u geen gebruik maken van door HypNObese geboden informatie, producten en diensten.

Artikel 35. Door op enigerlei wijze gebruik te maken van hypnobese.nl c.q. de daarop aanwezige (digitale) inhoud en/of door HypNObese geboden diensten en/of producten geeft u eenduidig en nadrukkelijk aan dat u bij aanvang en tijdens dat gebruik volledig gezond bent en geen enkele vorm van psygische en fysieke klachten heeft. Ingeval u tijdens het gebruik van door HypNObese geboden diensten en/of producten dergelijke klachten krijgt, dient u onmiddellijk met dat gebruik te stoppen en professionele medische hulp te zoeken en te vragen c.q. onverwijld contact op te nemen met uw/een (huis)arts of andere deskundige medische professional.

Artikel 36. Snelle gewichtsafname verhoogt het risico op jicht, wondroos en niersteen, andere mogelijke bijwerkingen niet uitgesloten.

Artikel 37. Het gebruik(en) en/of (doen) toepassen van (eender welke) op hypnobese.nl aanwezige informatie door de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese.nl is (en geschiedt) te allen tijde volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker c.q. de bezoeker van hypnobese.nl. HypNObese (incluis haar directie, werknemers, affiliates en vrijwilligers) en haar informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via hypnobese.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit HypNObese of hypnobese.nl wordt verwezen of gelinkt, uitgezonderd opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of – al dan niet ondergeschikte –  leidinggevenden.

Beknopte samenvatting van artikel 34 van de Algemene Voorwaarden
(in geval van tegenstrijdigheid tussen (artikel 23 van) de Algemene Voorwaarden en deze beknopte samenvatting prevaleert te allen tijde en is te allen tijde van toepassing hetgeen het meest gunstig is voor ondernemer c.q. HypNObese):

 • Indien ondernemer c.q. HypNObese aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van ondernemer c.q. HypNObese beperkt tot de directe schade (met volledige uitsluiting van elke andere vorm van schade). De aansprakelijkheid van ondernemer c.q. HypNObese is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, tenminste tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van ondernemer c.q. HypNObese is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor ondernemer c.q. HypNObese is verzekerd. 
 • Ondernemer c.q. HypNObese is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Daarnevens is ondernemer c.q. HypNObese nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat ondernemer c.q. HypNObese is uitgegaan van door of namens cliënt onvolledig of onjuist verstrekte gegevens. 
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van de schade. Deze kosten vallen enkel onder directe schade indien vastgesteld wordt dat de schade aan ondernemer c.q. HypNObese toerekenbaar is. 
 • De beperking van de aansprakelijkheid van ondernemer c.q. HypNObese is enkel geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van grove schuld of opzet van ondernemer c.q. HypNObese, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden. 
 • Indien ondernemer c.q. HypNObese de overeenkomst niet of niet deugdelijk na kan komen door toedoen van cliënt, is cliënt aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van ondernemer c.q. HypNObese. 
 • De consument vrijwaart ondernemer c.q. HypNObese voor eventuele vorderingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer c.q. HypNObese toerekenbaar is. Indien ondernemer c.q. HypNObese om die reden door derden mocht worden aangesproken, is cliënt gehouden ondernemer c.q. HypNObese zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden in dat geval. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van gepaste maatregelen, dan is ondernemer c.q. HypNObese, zonder ingebrekestelling of enige andere rechtshandeling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle schade en kosten die aan de zijde van ondernemer c.q. HypNObese en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor risico en rekening van de consument. 

Artikel 38. Alle door HypNObese op hypnobese.nl gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en niet als bewijs van verkregen resultaat ingevolge gebruik en/of toepassing van door HypNObese geleverde zaken en/of diensten. Vóór- en ná-foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie hoe personen qua uiterlijk kunnen veranderen door af te vallen.

Artikel 39. Indien u een klacht heeft over hypnobese.nl en/of HypNObese dient u deze per e-mail aan HypNObese door te geven c.q. te melden middels dit contactformulier of het e-mailadres info@hypnobese.nl. Hierbij dient u te allen tijde uw volledige voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats en een operationeel telefoonnummer met tijdstippen waarop u op dat nummer bereikbaar bent te vermelden c.q. verstrekken, alsmede een duidelijke omschrijving van de klacht en de reden aan te geven. HypNObese tracht klachten binnen 14 werkdagen in behandeling te nemen en de gebruiker hierover te berichten. Bij overschrijding van de genoemde periode van 14 werkdagen kunnen daar op geen enkele wijze geen rechten aan worden ontleent. Zonder vermelding van uw volledige voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats en een operationeel telefoonnummer met tijdstippen waarop u op dat nummer bereikbaar bent, wordt uw klacht (zolang) niet in behandeling genomen totdat u deze gegevens alsnog aan HypNObese hebt verstrekt. 

Artikel 40. De in deze Algemene en Medische disclaimer bedongen beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt/gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van HypNObese en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.

Artikel 41. Deze Algemene en Medische Disclaimer is integraal van toepassing op elke (door u/de gebruiker) met HypNObese aangegane overeenkomst en elke andersoortige rechtsbetrekking tussen u/de gebruiker en HypNObese. Op hypnobese.nl en deze Algemene en Medische Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer u buiten Nederland woont. De Nederlandse tekst van deze Algemene en Medische Disclaimer prevaleert te allen tijde boven vertalingen daarvan. Geschillenregeling conform het dienaangaande bepaalde en gestelde in de Algemene Voorwaarden

Vragen stellen en/of opmerkingen maken m.b.t. de bovenstaande disclaimer kunt u via dit contactformulier.
Voor kennisname c.q. het lezen van de Algemene Voorwaarden klik hier.

Voor kennisname c.q. het lezen van het Privacy beleid klik hier.

Laatste wijzigings- en publicatiedatum: 2 mei 2020.

Protected by COPYSCAPE do not copy

Top